(concursu Prahova): Azuga

(concursu prahova): azuga Concursul a nostru cu premii, ţi are numa “De la ‘Drumul vinului’, la ‘Drumul voievozilor’”, continuă. Azâ m’eardzim în Azuga, unâ staţiune montană renumită anamisa

Concursul a nostru cu premii, ţi are numa “De la ‘Drumul vinului’, la ‘Drumul voievozilor’”, continuă. Azâ m’eardzim în Azuga, unâ staţiune montană renumită anamisa di aţel’i cu mirachea a sporturilor di iarnă, ama şi printră aţel’i ţi au dor trâ unâ vacanţă di relaxare, la munte, în familie.

Situată la ună altitudine medie di 1.000 di metri, în extremitatea nordică a judeţului Prahova, la 147 di km faţă di Bucureşti, zona eara cunoscută în tricut ca popas păstoresc, loc di cunache trâ picurari. În Azuga a secolului al XVII-lea nu avea dicât mai ndauâ case şi ună hane. Cu chirolu, în varliga a anului 1889, muşuteaţa a locului şi potenţialul a lui feaţirâ ca m’ica aşedzare di la poalile a munţâlor să agiungă un dialithea chentru economic. Arada di următorul a nostru invitat, Ciprian Munteanu, consilier local în cadrul a Consiliului Local, zburâm dispre câsâbălu Azuga, la timpul tricut şi prezentu; el dzâse:

 „Voiu  ca ascultătoril’i a dv. să ştibă prota oarâ că Azuga easte una di-a ţeale ma muşatile staţiun’i di pi Valea a Prahovâl’ei. Easte cu aver, ca dialethea că în varliga a noastrâ are şi alte staţiun’i dezvoltate, pricum suntu Sinaia, Buşteni sau Predeal, ama v’inim şi noi di dinâpoi şi cred că, tru an’il’i ţi va v’inâ, va-s faţim lucrile aşi cum lipseaşte. Tru anl’i tricuţ Azuga fu cunoscută ma multu trâ industria l’ei. Tru  aestu câsâbă furâ amplasate multe fabriţ di nivel naţional şi başi internaţional. Eara aoa făbriţle di sticlă (gh’ialie), di biră, di postav sau di şamotă (tuvlă). În prezent, scupolu a nostru principal easte să dezvoltăm partea turistică întru un mod organizat şi raţional, iara partea industrială nu lipseaşte niţe ea să arămână neglijată.”

            Ca staţiune di schi, Azuga si dezvoltă di la an la an tut ma multu. Există aoa pârtii di ski omologate internaţional, trâ aţel’i ţi arhiusescu şi trâ avansaţ, dotate cu instalaţii di produs neauâ. Staţiunea easte recunoscută că are unil’i di aţel’i ma bun’il’i instructori di schi din România. Tut la Azuga  pot sâ si practicâ schiulu di fond şi schiulu di tură, existânda pârtii di ski di profil. Pot sâ si facâ priimnări cu ATV-ulu, ama şi cu snowmobilul. Furâ amenajate şi trasee di snowtube, adică pârtii pi care si dipune pi culaţ gonflabili, pi un traseu prestabilit, fără pericole, şi amuzamentul easte dipunearea mplină di nipruvidzut, colaţil’i ti poartâ şi ti toarnâ ca pi chimate. Suntu modalităţ di agrementu di care  avdzârâ mulţâ turişti di priste sinuri. Şi nu easte di m’irare. Localitatea easte înfrăţâtă cu municipalităţ din Franţa, Suedia, Olanda, iara ma nou cu un câsâbă din China, după cum  aflăm di la Ciprian Munteanu, consilier local, care dzâse:

 „Pi data di 1 sânedru fu simnat un acordu di înfrăţire şi colaborare întră câsâbălu a nostru, Azuga, şi câsâbălu Yichun, din China. Fu un lucru importantu trâ noi, di aform’ia că aestu acordu fu simnat întru un momentu aparte, dzua a Chinâl’ei. Oaspiţil’i a noştri feaţirâ un efortu mare să agiungă la noi tru aţea dzuâ şi să simneadzâ aţist acordu di colaborare. Yichun easte un câsâbă multu dezvoltat, are unâ populaţie di piste 1.300.000 di locuitori, iara acordul di înfrăţâre stipuleadză faptul că va avem relaţii di colaborare tru ma multe domenii: economic, ştiinţific, tehnologhic, înviţămintu, sănătate, sportiv, cultural. Avem tru pla să nâ mai înfrăţâm tru v’initorul aprucheat cu ndauâ localităţ di-tru state foarte dezvoltate, cum suntui Ghirmânia sau Italia.”

            Recunoscută tru zonă easte crama Rhein, care nu prinde să hibâ elipse di pi lista di obiective a niţiunui turistu agiumtu aoa. Aesta fu construită tru 1892. Are muri dubli, cu unâ perină (câpitân’u) di aer întră eale, ahtare turlie încât temperatura din interior să si menţână constantă. În crama di la Azuga, intrată tru circuitul turistic la bitisita a anului 2003,   pot sâ si urmărescâ tute etapile di produţire a şampanil’ei. Tut aoa easte amenajat şi un muzeu ţi prezintâ utilaje şi fotografii di la arhiusita a li afacere a familil’ei Rhein, aţea care furniza şampanie a Casâl’ei Regalâ din România.

Tru staţiune  vă aşteaptă numiroase pensiun’i di treie, patru sau ninca şi ţinţe steale, care să vă pot oferâ căldura a unui cămin tradiţional şi bucate şi mâcări tradiţionale româneşti, ama şi hoteluri dotate la standarde internaţionale. Printre aestea şi hotelul tru care va sâ sta şi amintâtoril’i a Marilui Premiu a concursului, hotel administrat di Ionuţ Şerban, care dzâse:

 „Hotelul Cautis easte construit recentu, di puţân chiro. Di patru an’i şi giumitate him pi pâzare şi oferim ţel ma modernul chentru SPA di pi Valea a Prahovâl’ei, pischină îngâldzâtâ, saună umedă şi uscată di 18 persoane, jacuzzi, agrement off road, tiroliană, paintball, ninca şi unâ pârtie privată d săniuş. Avem foişoare (ciurdăchi), organizăm concursuri di pescuit pestruvi, veara, directu din foişor. Traseiele care  pot sâ si facâ şi off road  şi trâ priimnări (drumeţii) sau cu bicicleta, putem s-aduţim aminte Cascada, câdearea di apă, Urlătoarea din Buşteni, Poiana Izvoarele, Cabana Diha, Babele, Valea Cerbului. Pot sâ si viziteadzâ ndauâ di fostile case vile di protocol a fostului dictator Nicolae Ceauşescu. Azuga, după cum sâ ştie, eara principalul a lui teren di vânătoare trâ urşi, iara vilile di protocol ninca existâ şi  pot sibâ vizitate, ţi cara că suntu tru inima a munţâlor. Putem s-agiundzim pi Cipitlu Omu, majoritatea a punctilor di creastă. Putem sâ vizităm castelile di pi Valea a Prahovâl’ei şi putem sâ organizăm excursii şi la ţeale ma muşatile mănăstiri, ctitorite di măril’i domnitori român’i tru aestă zonă.”

Avânda în videare posibilităţile di agrementu,  vinirâ oaspiţ di-tru tute colţurile şi părţâle a lumil’ei, spune Ionuţ Şerban, care dzâse: „Avem foarte mulţâ oaspiţ din Franţa,  avum şi din Anglia, Olanda, Belgia, China, ninca şi Australia. Ma multu di giumitate di aţel’i pi care tamam îl’i misurăm si turnărâ şi altâ oarâ. Nu vinirâ neapărat tru tut aţea formulă, ama vinirâ cu soţl’i şi  priiatin’l’i, familia, şi nâ deadirâ, tru tut aţel timpu, aţea ma buna notă di pi Valea Prahovei, pi un site internaţional di rezervări hoteliere, iu nâ aflarâ. (Booking.com – n.r.)”

            Invitaţia fu lansată. Răspundiţ corectu a întribărilor di concursu şi va puteţ să vă hârâsiţ di un trâ mirache sejur tru staţiunea Azuga, în perioada 1-9 agheazmăciune (septembrie).


www.rri.ro
Publicat: 2014-02-12 22:04:00
Vizualizari: 130
TiparesteTipareste