Ateliere chinematografiţe trâ cilimean’i

ateliere chinematografiţe trâ cilimean’i

După ţi, chiro di aproapea dzaţe an’i  ţânu cronică di filmu tru aţale ma importantile publicaţii culturale, di-tru 2013 Ileana Bârsan  arhiusi unâ serie di ateliere chinematografiţe pentru fumel’i. “Cinema-ulu easte ţea ma populara artă, ama easte aţea ma puţân prezenta tru bana a cilimean’ilor. Chinematografile, cu pâreare di arău, suntu limitate la lista di animaţii şi filme di entertainment di dată recentă, televiziun’ile nu au programe speciale trâ copii în care cinema-ulu şi artile vizuale să hibâ conţânute, iara şcol’urile nu au în programă niţiunâ sâhate dedicată a educaţil’ei chinematograficâ” spune Ileana Bârsan, jurnalistu şi critic di filmu, explicânda cum îl’i vine ideea a atelierilor, destinate a copiilor întră 7 şi 14 an’i. În plus, Ileana nu easte la prima experienţă di aestâ turlie. Are participatâ, în calitate di formatoare, la proiectul - inedit tru înviţămintul românescu - L’education à l’image, proiectu iniţiat di Ambasada a Franţâl’ei în România, Soţietatea Culturală Next şi cineasta franceză Vanina Vignal. L’education à l’image chinesi în România tru 2009 şi  reuşi să-l’i aducă pi licean’i ma aproapea di cinema, pri-tru proiecţii şi dezbatiri pi mardzina a filmilor ţi au marcatâ istoria a liştei artâ. Un altu program care  contă trâ Ileana easte EducaTIFF numit iniţial Program di educaţie media şi chinematografică, lansat în cadrul a Festivalului Internaţional di Filmu Transilvania. Ileana Bârsan dzâţe:

”Cum scriu di ndoi an’i dispre filmu, la un moment dat critica specializată pi cinema arhiusi să decadă, şi minduii că, de faptu, nu para mai există oamin’i cu care să alâxeşti idei pi mardzina a liştei artâ. Critica di cinema nu easte, ama, discreditată tru aţist momentu maşi în România, easte un fenomen ma gheneral. În plus, revistile în care  puteam sâ scriu dispre cinema  dispărurâ, iara spectatoril’i suntu ca elipse di-tru chinematografe, adică agiundzim în cazuri fericite la pânâ 200.000 di spectatori, aşa că vidzui că spectatoril’i lipseaşte vârâ turlie sibâ formaţ. Sigura că easte un plan cu băteare lungă, zburâm dispre nişte copii ţi misi tora acaţâ să veadă filme, să hibâ interesaţ di aestă altă modalitate di a spunire un paramith, şi di mutrire să achicâseascâ aţiste paramithe pri-tru prisma a propril’ei a lui banâ. Minduii că aestâ easte unâ soluţie, formarea a unor spectatori care să veadă cinema-ulu şi ca pi unâ modalitate di a spunire un paramith, şi care să poată sâ facâ corelaţii întrâ cinema şi alte arte. »

            Ileana Bârsan nâ spune şi cum si desfăşoară un atelier. Ea dzâse:

 «  Modulul introductiv dureadză ţinţe septămân’i, cu unâ şedinţă pi septămână, în weekend. Vizionarea şi discuţiile ţân ca vârâ dauă sâhăţ. Tru modulul introductiv lâ prezintu a  copiilor  fragmente din filme, fragmente care să nu depăşească dzaţe minute. Şi el’i caftâ să achicâseascâ imaghinile în mişcare, gioculu actoricescu, rolul a mizanschenâl’ei, rolul a li lum’inâ, lucre di abecedar di cinema. Nu teoretizăm hici, el’i singuri discoapiră mutrinda filmile cum si construiaşte istorima, cum si construiaste unâ schenă, care easte contribuţia a actorului şi care easte contribuţia a reghizorului, cât si veade el în toată istorima aesta. Tut în modulul introductiv discoapiră şi tehnica a montajului, chinesindalui di la unâ fotografie agiungu la cinema şi la montaj. Pot sâ dzâc că si bucurarâ multu di multu să discoapirâ că şi el’i suntu capabili să minduiascâ tru imaghin’i.”

            Ama atelierile di chinematografie organizate di criticulu şi jurnalistul Ileana Bârsan chinesescu şi dintr-unâ experienţă ma puţân profesională. Ea dzâse:

”U vidzui utilitatea a lor şi cându mutrescu la copiil’I a mei, ma multyu la feata a mea ţea marea, ţi are aproapea 13 an’i. Cinema-ulu easte un extrem di eficientu şi rapid trop di a comunicare, ai unâ reacţie aproapea instantanee cându mutreşti la un filmu, şi aşa si naşte unâ idee, unâ dilemă. Iara cilimean’l’i nu maşi că reacţioneadză imediat, reacţia lor easte şi sinceră, exprimă ndreptu ţi simtu cându ved un paramith. Aşi că, în afoară die a înviţare câte ţiva dispre ţi înseamnă chinematografia, aeste cursuri lâ stimuleadză a copiilor creativitatea. Imediat v’in cu idei, analizeadză ţie ved pi ecran, v’in cu alte variante, si naşte unâ dezbatire, iara tru bitisitâ agiungu să si chestioneadzâ pi el’i. Şi aesta easte multu importantu.”

« Di la fotografie la imaghini în mişcare. Memorie, imaghinaţie şi paramith. La ţi suntu bune filmile? » şi  “Reghizor, narator, personaj, spectator. Care spune paramithulu şi ţi urmeadză? Cum fu filmul? » suntu ndauâ di întrebările pi care criticulu di filmu Ileana Bârsan li propune a m’iţlor a l’ei cursanţâ.


www.rri.ro
Publicat: 2014-03-10 21:37:00
Vizualizari: 378
TiparesteTipareste