Agenda armaneasca 2015.10.06

Vruţ oaspiţ, puteţ s-nâ ascultaţ pi tilifonea mobilâ tru SUA. Emisiun’ile a noastre pi grailu armânescu (dialectul aromân) suntu disponibile live sau on demand la numirulu di telefon 716.274.2514. Apelul (grearea cu tilifonea) easte taxabil cu pâhălu a un

Arhiusim cu unâ hâbare ţi u şteaţ, ama vrem s-u diftursim, tra s-hibâ ma bunâ ligâtura cu aţea ţi ştiţ. Că, secţia armâneascâ easte multu ascultatâ şi agiumse pi loculu 2, has ca tenismena a noastrâ Simona Halep, cae easte pi loculu 2 WTA, Asociaţia a tenisului feminine (profesionistu). Iara secţia armâneascâ easte pi un loclu doi a emisiun’ilor trâ xeane, di la RRI.

Aşi că v’inim tora diznou cu

Anunţul trâ ascultarea a emisiun’ilor pi armâneaşte:

Vruţ oaspiţ, puteţ s-nâ ascultaţ pi tilifonea mobilâ tru SUA. Emisiun’ile a noastre pi grailu armânescu (dialectal aromân) suntu disponibile live sau on demand la numirulu di telefon 716.274.2514. Apelul (grearea cu tilifonea) easte taxabil cu pâhlu a unui apel normal tru SUA.

*********************

Şi, maca u dzâsim numa a unei mare tenismenâ românâ di farâ armneascâ, Simona Halep, s-u spunim numa şi a unei tenismenâ di measâ, ţi ninca nu agiumse tru tese mondialâ, ama easte unâ mare nâdie, di care easte di dzâlile aeste campioanâ europeanâ: Eliza Samara. Sportivâ româncâ, di Constanţa, di farâ armâneascâ.

Eliza amintă medallia di malâmâ, aoaltari dumânicâ, şi titlu di campioanâ la Campionatiloe Europeane di Tenis di Measâ, di la Ekaterinburg (din Rusia).

Şi, vahi tra s-nu hibâ singurâ aestâ medalie, ea amintă şi dauâ medalii di asime; sigura, tut la Ekaterinburg; unâ la dublu feminin şi unâ obţânutâ cu echipa a li Românie.

Tru finalâ, In proba di simplu,  ea amintă meciulu cu olandeza (di farâ chienzeascâ) Ji Lie, tru şapte seturi, scor 4-3 (şi ghemurile di la cathe un set: 11-6, 9-11, 3-11, 11-7, 12-14, 11-4, 11-4).

Easte ţea ma buna performanţă din cariera a li Elizabeta  Samara, ea agiungândalui a treia campioană europeană a României la tenis di measă, dupa Maria Alexandru şi Otilia Bădescu.

 

În semifinale, Samara tricu di ună reprezentantă a gazdilor, rusoaica Polina Mihailova, cu scorulu di 4-1 (12-10, 6-11, 14-12, 11-6, 11-4), iara Jie Li  tricu în penultimulu actu di Yu Fu (Portugalia), cu 4-1 (11-9, 6-11, 11-8, 11-8, 11-6).

 

Jie Li easte triplă campioană europeană cu echipa Olandei, iara anulu aţistua amintă asimea la individual şi pi echipe la Giocurile Europeane di la Baku.

 

Elizabeta Samara amintă ninca dauă medalii di asime la Europeanile di Tenis di Measă di la Ekaterinburg.

 

Pâreacl’ea formată di româna Elizabeta Samara, di farâ armâneascâ, şi unguroaica Georgina Pota fu azvimtâ di cuplul Melek Hu (Turcia)/Yanfei Shen (Spania), cu 4-1 (11-4, 11-7, 11-9, 11-13, 11-4), dumânică, tru finala probâl’ei feminină di dublu la Campionatile Europeane di tenis di measă di la Ekaterinburg (Rusia), transmite Agerpres.

 

Trâ Samara easte a daua medalie di asime cucerită la Ekaterinburg, după aţea obţânută cu echipa  Româniil’ei.

 

Easte, cum dzâsim, aţea ma buna performanţă di-tru cariera a li Elizabeta Samara, ea agiungânda a treia campioană europeană a Româniil’ei la tenis de masă, după Maria Alexandru şi Otilia Bădescu.

 

***********************

 

După evenimentul sportiv, un evenimentu cultural !

Siptâmâna tricutâ, la işita a mesului, marţâ 27 agheazmăciune la Muzeulu a Municipiului Bucureşti si dişcl’ise, ca an’il’i tricuţ,  seria di evenimente cu numa “Mirâ, destin, di aromân”; care fu dişcl’is di un eveninmentu ligat di armân’I, tru organizarea a li cunoscutâ redactorâ di la televiziunea română, autoare a documentarului  “Aromânii”, Maria Cica. Documentarul fu realizat prota oarâ tru dzaţe episoade, şi ma amânat alte 5 episoade. Maria Cica zbură tru aţel documentar dispre armân’il’I di-tru Europa; ama, cara sa-l minduim aestu documentar ca un filmu dişcl’ie, Maria Cica, ma s-aflâ vârâ sponsor, poate ca va nâ hârseascâ şi cu ţiva episoade dispre arămăn’il’i di-tru alte continente, s-dzâţim aţeale a li Commowealth-ului, America şi Australia. Ma s-nâ turnăm iara tru capitala a li Românie, la Muzeulu a municipiului Bucureşti, putem s-dzâţim că marţâ, 27 agheazmăciune, la aţel evenimentu furâ prezentate treie familii di armân’i. Sina şi Dumba furâ familiile ţi feaţiră obiectul a documentarului “Aromânii”, tru episodulu filmat tru Austria, care fu vizionat la adunarea di siptâmâna tricutâ, şi episod tru care zburaşte dispre aişti doi mecena, evergheţâl’I Sina şi Dumba, profesorulu şi cercetătorulu Tede Kahl.

Tru a daua parte Maria Cica avu un invitat di aname, domnul Stere Farmache, care tru muşata a li dumnil’e a lu modestie, ama şi pirifan’e, zburâ trâ fara a lui armâneascâ şi trâ familia care lu criscu pi el ca armân, familia Farmache. Stere Farmache zburâ cu harauâ şi nâmuze, di marea tim’ie care-l’I si feaţe di fu invitat la aestâ searâ ncl’inatâ a armân’ilor, zbur dispre familia a lui şi dzâse că maca el putu s-agiungâ pi unâ ipotise cama analtâ, fu di aform’ia că avu modele di oamin’I cu mare nâmuze şi cu un cultu a lcrului şi a li economie, aşi cum şi-u alepase el zânatea; şi model u avu pi işişi babâ-sa, maia a lui.

Tru partea a daua zburâ Stere Farmache dispre familia a lui, şi dzâse ca u avu model pi babâ-sa care eara unâ mul’ioare seriaoasâ, care lu agiută şi pi el tru banâ.

Stere Farmache easte director ghenerala BVB şi Preşedinte a Consiliului bursei (1995-2012), Prim-viepreşedine AlphaBank România (2009-2013) iara tora Director la Fondul di Contragarantare şi membru tru Consiliul BVB.

 

*******************************

 

Tut unâ hâbare culturalâ, serile di teatru.

Sutsata Culturală Armâneasca di Bucureshti ahurheashti dit anlu aestu unu nău conceptu: Serile di Teatru Armânescu. Aestâ yiuturseari va s-hibă di aua sh-ninti cathi an toamna (Sumedru - Brumaru).

 

Anlu aestu va s-avem pi 30 shi 31 di Sumedru, doauă piesi di teatru: Mincinoslu, di Carlo Goldoni (viniri, 30 di Sumedru) shi Conu Leonida  + concert Teodora Calagiu Garofil & Friends (sambata, 31 di Sumedru).

 

Loclu iu va sâ si ţână evenimentile: Teatrul Arcub, tru mesea di câsbălu Bucureşti , nângâ hotelul Intercontinenal.

 

Audio -->

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2015-10-09 22:09:00
Vizualizari: 117
TiparesteTipareste