Eveniment Top (10.dec.2016)

eveniment top  (10.dec.2016) Sâmbătă – dzuuă di reflecţie în România nintea a aleadzirilor parlamentare di-tru 11 andreu. Trâ aţeale 466 di mandate - 136 la Senat şi 312 la Camera Deputaţâlor, la care si adavgă ţel’i 18 deputaţ a minorităţilor naţionale, alte dicât aţea maghiară, a c

Sâmbătă – dzuuă di reflecţie în România nintea a aleadzirilor parlamentare di-tru 11 andreu. Trâ aţeale 466 di mandate - 136 la Senat şi 312 la Camera Deputaţâlor, la care si adavgă ţel’i 18 deputaţ a minorităţilor naţionale, alte dicât aţea maghiară, a cui reprezentare easte asiguripsită din oficiu - sunt înscrise în competiţia electorală aproapea 6.500 di persoane. Sunt constituite 43 di circumscripţii electorale: 41 di judeţe, Bucureşti şi diaspora. Scrutinulu easte organizat după ună naua leghislaţie electorală, ţi reintroduţe, după dauă arâdărichi di aleadziri uninominale, votulu pi listă. Chiro di un mes, aţel’i care aspiră la statutulu di senator sau deputat şi-au prezentată programile politiţe şi ofertile electorale pri-tru afişe, mitinguri şi adunări cu cetăţenil’i. Gioi, 8 andreu, fu vadelu/termenulu limită trâ transmitirea cătră Biroulu Electoral a plicurilor cu documentile di vot prin corespondenţă - ună năutate absolută în istoria aleadzirilor din România. La scrutinulu di duminică, sistemulu informatic di monitorizare va transmită automat la poliţie iţe semnalare di vot multiplu. Ministerulu di Interne are anunţată că, după încl’idirea urnilor, ştampilile va hibă sigilate. Toate operaţiun’ile informatiţe si înreghistreadză şi si ţân, numirarea voturilor va hibă înreghistrată video, iar procesile verbale va hibă  completate electronic şi publicate automat.

 

Naua cooperare aprofundată dintră NATO şi Uniunea Europeană lipseaşte bâgată tru practichie şi trâ viţinată, în funcţie di capacităţâle diferite a cathiunâl’ei organizaţie, dzâse şefulu a diplomaţiilei română, Lazăr Comănescu, la reuniunea ministerială a NATO di la Bruxelles. Referitor la Rusia, oficialul român are declarată că, ţi cara că suntu opinii lişor diferite ca nuanţă, toţ aliaţâl’i susţân combinaţia di menţânire a misurilor di descurajare şi apărare în paralel cu dişcl’idirea la dialog:

„Ună bâgare tru practichie şi ună participare şi cooperare cu Rusia trâ rezolvarea unor probleme cum easte criza din Siria sau cum sunt alte nu lipseaşte să genereadză eventualul riscu ca pi aţist fondu atenţia care lipseaşte acordată a viţinatâlei estică să hibă diminuată.” Lazăr Comănescu  reiteră, pi di altă parte, sustânirea fără echivoc a Bucurestiului trâ independenta si integritatea teritorială a Ucrainâlei, pricum si trâ dezvoltarea cooperaril’ei întră autoritatâle di la Kiev si Alianta Nordu-Atlantică. Participanţâl’i au analizată şi situaţia din Afganistan, contextu în care şefulu a diplomaţiilei di la Bucureşti are prezentată contribuţia semnificativă a Româniilei la angajamentile NATO tru aesta ţară. În cadrul a ultimâl’ei reuniune di anulu aestu, şefil’i a diplomaţiilor din ţările NATO au adoptată şi un pachet di 42 di misuri di cooperare aprofundată cu UE tru şapte domenii, inclusiv în contracararea a fuvirsirilor hibride şi cibernetiţe, colaborarea în operaţiuni maritime şi dezvoltarea di capabilităţ.

 

În România, cu ocazia aniversaril’ei a li DZuuă Internaţională Anticorupţie – 9 andreu – fu organizată acţiunea „Siptămâna anticorupţie la frontiere” , în paralel hiinda loate misuri ma mări trâ stoparea a evaziunilei fiscală. Comportamentu responsabil şi eliminarea riscurilor di fapte di corupţie, ama şi conştientizarea cetăţean’ilor care tranziteadză graniţile a României cu Ucraina şi Republica Moldova – fură ndauă di cerinţile/câftările impuse di Direcţia Naţională Anticorupţie tru intervalul 5 – 9 andreu, di desfăşurare a acţiunil’ei. Cetăţean’il’i di-tru aţeale treie state şi alţâ turişti care au tricută pri-tru punctile di frontieră din Sighet, Halmeu, Galaţi, Oancea, Albiţa, Siret şi tru Aeroportul Otopeni pi sensul di intrare în România, au aprucheată din partea reprezentanţâlor a Direcţil’ei Anticorupţie, a Poliţil’ei di Frontieră şi a voluntarilor materiale informative însuţâte di recomandări trâ adoptarea unui comportament integru şi ună atitudine pro-activă la sesizarea faptilor di corupţie. Paralel cu misurile anticorupţie di la frontiere, tru mesulu andreu inspectoril’i ANAF fac controale di amploare la aghenţâl’i economiţ.

 

Ministrulu român a li Sănătate, Vlad Voiculescu, are prezentat, tru aţeastă siptămână, ună strateghie care să-l’i motiveadză pi medici să arămână în ţară. Planulu cuprinde/are misuri trâ următoril’i patru an’i şi survine în contextul în care, di-tru 2007, anulu a integraril’ei a li Românie tru Uniunea Europeană, piste 43 di m’il’e di specialişti au solicitată documente care să lâ permită să profeseadză tru xeane. Vlad Voiculescu:

 „Spitalele si confruntă cu un deficit major di personal şi localităţ întredz nu au medic di familie. Motivarea personalului medical tra să practică în România si referă, şi ea, la aplicarea unor politiţ di salarizare bazate pi performanţe şi rezultate, acordarea di facilităţ trâ exercitarea profesilei tru zone izolate, acordarea unor stimulente financiare.” Ministrulu Vald Voiculescu ninca dzâse că si-au făcut deja paşi trâ ună salarizare ma bună a angajaţâlor din sănătate, manageril’i a spitalilor sunt evaluaţ mai corect, iar concursurile sunt ma transparente pri-tru publicarea tutulor posturilor pi platforma online a guvernului. Planulu, elaborat di Ministerulu a Sănătatilei cu agiutorulu a Administraţilei Prezidenţială şi a Organizaţilei Mondială a Sănătatilei, pruveade introduţirea unor misuri care să ducă la ună salarizare corespunzătoare a personalului medical, condiţii bune di lucru şi posibilităţ di dezvoltare profesională.

Autor: Corina Cristea

Armanipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2016-12-11 21:15:00
Vizualizari: 140
TiparesteTipareste