Un nau teatru privat - Apollo 111(dzuua di 14.01.2017)

un nau teatru privat - apollo 111(dzuua di 14.01.2017) Tru bitisita a meslui brumar 2016, un nau teatru privat ş-discl’isi porţali Bucureşti – Apollo 111. Iniţiativa easti a actorlui Bogdan Dumitrache (canoscut maxus tra rolu printipal dit filmul „Poziţia copilului”), a curi al’i si adavga regizorlu...

Tru bitisita a meslui brumar 2016, un nau teatru privat ş-discl’isi porţali Bucureşti – Apollo 111. Iniţiativa easti a actorlui Bogdan Dumitrache (canoscut maxus tra rolu printipal dit filmul „Poziţia copilului”), a curi al’i si adavga regizorlu Călin-Peter Netzer, directorlu di creaţie Cătălin Rusu şi producătorlu di filmu Dragoş Vîlcu.

Proiectul s-aminta tru un moment tru cari manifestările di teatru independent di Bucureşti agiumsira tut ma mari tru numir şi ma yilipsiti. Bogdan Dumitrache zburasti ti turlia tru cari aesta catastisi avu influenţa tru strategia managerială:Ideea a mea nchiseasti di la atea că tru an’il’i dit soni isira tru videala multi spaţii independente, multi producţii independente care ş-caftă un loc tra s-hiba giucati... Una pisti alanta, tru bitisita, io minduescu că tuti aeste multe manifestări deadun adusira tru videala un nau public şi un interes tru aestă zonă. Aestu public aşteaptă tora niheama ma multu. Un spaţiu impropriu nu poate s-aduca ma multu. Şi di aoa vini ideea, multu simplu şi organic, că easti ananghi di un spaţiu cari s-nu hiba masi un bar ti ari şi un n’ic spectacol di teatru, ca si un spaţiu niheama ma optim, cari s-da izini s-ndredz niheama ma multu andicra di una measa şi trei lun’in’i”.

 

 

Ase că Bogdan Dumitrache căfta un spaţiu cari s-poată s-hiba sustenabil la nivel economic. Afla una sală mare di 850 di meatri pătraţ nolgica di Bucureşti, tru Palatea Universul (dinapoia a Casal’ei Centrale ali Armata, pi Calea Ion Brezoianu), una casa ti easti nicukira ti ma multi iniţiative artistice independente, hiindalui pi cali s-agiungă un mall cultural. Sala aflată tra teatrul Apollo 111 fu ampărţită tru ma multi spaţii, cu destinaţii diferiti. Compartimentul ahardzitu tra teatru ari una sală cu 127 di locuri, foaier, cabine tra actori şi acata giumitate di tut spaţiu. Bogdan Dumitrache:Sunt trei compartimente printipale. Compartimentul di teatru, cu tut ti ţane de el, şi aestă a daua giumitate, cari easti ampărţată ndauă: bufetlu a teatrului şi zona administrativă, cari nsiamneadză spaţii di birouri tra noi, săli di repetiţii şi studiourile di casting. Spaţiili di birouri suntu nicuchirl’i şi agenţia di casting pi cari io u am di ma mulţa ani şi pe cari u adus cu mini, tra s-li tanu adunati stog tuti lucarle tru un loc, s-pot s-li ţan sum control. Tra mini reprezintă un avantaj, ti atea că mi agiută s-tranzitedzu comunitatea di artişti tru spaţiu”.

 

 

Teatrul Apollo111 yine cu una pripuniri repertorială diferită di atea ti există tru spaţiul teatral românesc. Stagiunea di seară easte organizată după sistemlu „run”:Există aestu sistem tru care un spectacol ari oportunitatea tra s-intra pi scenă şi, chiro di şase săptămâni, să s-gioaca cat s-poati di multu ari caftari, atea ti easte hairlaticu nica si tra spectacol, cate el creaşte di la una reprezentaţie la alanta, nu ari timpi morţa tru care actorl’ii să s-araspandeasca cu minduesrli tru alte proiecte. Spectacolul creaşte atumtea cându easte programat ma multi ori. S-timil’iuseasti una aftukina cari lucreadza. Tută lumea lucreadza cu tută lumea, cafi un ştie multughini ti ari tra adrari şi agiundzem s-hi hairlatit. Io ţan un teatru cu patru oamin’i şi nici nu voi s-minduescu că va s-bag pi lucru ma mulţa. Sunt doi ficiori la tehnic, nica un la scenă şi cu producătoarea. Noi ţanem tut şi aşi easti ti hairi s-hiba”.

 

 

Cafi an ari un alt director artistic, care apandaseasti di programlu a stagiunil’ei respective. Tra primul an, aestu easte tamam actorlu Bogdan Dumitrache, a deapoa tru stagiunea 2017-2018, directorlu artistic s-hiba regizorlu Radu Afrim. Bogdan Dumitrache: „Tru una lume tru care s-fac ahanti lucri şi tru care maca armân’i concentrat pi un subiect nsiamneadză că kirusi alti una sută, an’i pare că actualitatea poate s-hiba amintata prit diversitate. Atingând ariile de interes ale cât mai multor creatori, atunci pot să devin actual. Un director artistic cari yine şi da titlurile a unei stagiuni lipseasti s-hiba sum ateali tinti producţii a stagiunil’ei a unei idei. Paradigma, s-hiba ca apufuseti s-adari tru una stagiune musical şi tuti ateali tinti spectacole suntu subordonati a aistei idei, ica apufusesta s-l’iai un subiect cata cum polimlu, pi care să-l tratedz temporal – cum sa scria la 1920 până tru 2016 – şi să-l mutresta tru tinti texte dit perioade diferite, ica va s-afl’i iti altu concept care ţa simfunizeadza aeste tinti spectacole şi li subordonează a unei idei, atel easti conceptul a unei stagiuni”.

 

 

Conceptul pripus di Bogdan Dumitrache tra aestă primă stagiune easte atel a andamusil’ei anamisa di teatru şi filmu, actorlu dizvartindalui ma multi proiecti tru lumea ali cinematografie. Ase, discl’idearea a teatrului Apollo111 şi a stagiunil’ei fu marcată de premiera a spectacolului „Ali: Frica măcă suflitlu”, tru regia al Radu Jude (filmele „Aferim”, „Inimi cicatrizate”), una adaptare după textul, agiumtu filmu, a celebrului regizor german Rainer Werner Fassbinder. Tora s-lucreadză la spectacolul „După ploaie”, de Sergi Belbel, tru regia al Alex Maftei (cunascut tra filme cum „Bună, ce faci?”, „Domnişoara Christina”). Un treileu spectacol vrea s-hiba „Sieranevada”, după filmul cu idyea numa simnat di Cristi Puiu, film cari reprezenta pripunirea ali Românie tra Oscarurile  di anlu aestu. Nu sa ştie nica cari va u adara regia tra spectacolu di teatru „Sieranevada”.

 

 

Nou nfiinţatlu teatru Apollo111 nica acata tru isapi una stagiune tra cilimean’i, cu spectacole programate tahinma şi una a treia stagiune, care easti tra tinirl’i creatori sum 35 di an’i – regizori, scenografi, coregrafi, muzicieni.

 

Autor: Luana Pleşea

Armanipsearea: Tascu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2017-01-15 19:10:00
Vizualizari: 180
TiparesteTipareste