Habari dit bana romaneasca si internationala

habari dit bana romaneasca si internationala România easti tru arada atilor dzati producători auto dit UE, cu 350.000 di aftuchinati s-cama adrati tru insita a anlui ti tricu.

Bucuresti - Prezidentul roman Klaus Iohannis spusi, aza, Piteşti (sud), că Executivlu lipseasti s-faca gaweret tra s-aduca tru România nai firmi xeani cât cama performanti, maxus tru sectoarele iu ari avantaje competitive remarcabile. Prezentu la una dezbatere organizată di Asociaţia a Constructorlor di Aftuchini, el cundil’e ca România easti anamisa di protl’I dzati producători di profil dit UE, cu cama di 350.000 di aftuchinati adrati tru insita a anlui ti tricu. Tut cu tut, industria auto adara cama di un cirec dit exporturli ali Românie, iara companiile di profil suntu sturi cadealiha ali economie româneşti, nica spusi seflu a statlui. Adutem aminti ca francezii di la Renault au favrica Dacia di Mioveni, ninga Pitesti, iara american’il’i di la Ford au investit tru una uzina di Craiova (sud-vest). Reprezentantal’i a atilor daua mari companii caftara a autoritatlor romane, ma multi ori arada, fatarea ma cu hairi ali infrastructura di transport tra ţanearea tru idyea scara ali competitivitati global a operaţiunilor di producţie.

 

 

Bucureşti - Guvernul ali Românie va u tana tru idyea scara politica di n’icsurari a taxilor şi di cristeari a tin’iil’ei di cafi mes nai ma n’ica şi a pensiilor di stat până tru 2020, cu scupolu ti fatearea ma cu hairi standardili di bana - declara n’ercuri, tra Reuters, prezidentul a Partidlui Social Democrat (numirlu una tru coalitia la guvernare PSD - ALDE), Liviu Dragnea. El adăvga că executivul poati sa u faca optională aderarea la una schemă di pensii private. Comisia Europeană s-aşteaptă ca România s-nregistreadza un deficit de 3,4% dit PIB ti estan, pisti ţinta di 2,9%, ma s-nu l’ia meatri suplimentari tra apridunarea a hargilor. Liviu Dragnea sa spusi, ama, cu pistusini că Guvernul di Bucureşti va u tin’iseasca ţinta di deficit fără misuri suplimentare şi, tutunaoara, confirma ţinta di creaştiri di 5,5% ti estan. Uidisitu cu Dragnea, până tru 2020, contribuţiile sociale ma largu va s-hiba n’icsurati, tin’ia di cafi mes va s-agiunga la nai puţan 300 di euro, chiro tru cari pensia minimă va s-creasca până la aproapea 200 de euro.

 

 

Washington - Prezidentul SUA, Donald Trump, dimanda, gioi, că al’I pitricu una carti a liderlui ali Coreei di Nord, Kim Jong Un, prit cari îl habariseasti că apufusi să-lu anuleadza summitul a lor pruvidzut ti 12 di cirisar, tru Singapore. Trump invoca atea ti numasi “ostilitatea discl’isă” ti szvidzu tru ateali dit soni declaraţii a regimlui di Phenian. Summitlu eara apufusitu dupa andamusea istorică, dit aprilie, anamisa di liderlu nord-coreean şi preşedintele sud-coreean, Moon Jae-in, tru zona demilitarizată di la sinurlu comun. Tora ma nainti, Coreea de Nord dimanda că ş-aasparsi acutotalui printipalu sit di testi nucleare.

 

 

Autor: Udalu a habarlor

Armanipsearea: Tascu Lala 


www.rri.ro
Publicat: 2018-05-24 19:26:00
Vizualizari: 242
TiparesteTipareste