Muzeulu di Artă Vizuală tru câsâbălu Galaţi

Într-ună realitate ţi pare să nă bombardeadză cama multu cu hâbări nibune, construirea a unui nou Muzeu di Artă Vizuală tru câsâbălu Galaţi (estul a li Românie) pare ună hâbare din categoria ţilor „multu muşate tra să hibă adevărate, să hibă dialithea.” Ş

Într-ună realitate ţi pare să nă bombardeadză cama multu cu hâbări nibune, construirea a unui nou Muzeu di Artă Vizuală tru câsâbălu Galaţi (estul a li Românie) pare ună hâbare din categoria ţilor „multu muşate tra să hibă adevărate, să hibă dialithea.” Şi cu tute aestea v’initorulu muzeu easte în construcţie, iar amplasarea lui în Parcul Rizer  va-l bagă ghine în valoare. Finanţată din fondurile proprii a Consiliului Judeţean Galaţi, construcţia di aproapea 4000 di mp, cu ună valoare di aproximativ 4,7 milioane di euro, părn’eaşte di la un proiectu arhitectural premiat la nivel naţional, di Ordinulu a Arhitecţâlor.

Dispre traseulu a liştei reuşită, care trâ unil’i jurnalişti prezenţâ la momentul a li deşcl’idire a şantierului (septembrie 2018) are reprezentată “thauma/ciudia di la Galaţi” zburaşte Dan Basarab Nanu, managerulu a Muzeului:  ” Easte creaţia domnului arhitectu Dan Ujeucă şi lu-are impresionată şi pe domnul preşedinte a Consiliului Judeţean, care  depuse toate eforturile să si agiungă la prima cupă di excavator şi, în final, să si inaugureadză aestu muzeu. Prin contractu, termenulu easte di 2 ani de dzâle. Si atumţea, va videm pânâ tru sone, patrimoniulu a Muzeului di Artă Vizuală bâgat în valoare.”

Inaugurat în anulu 1967, cu scupolu tra sa hibă la dzuuă cu arta plastică din România, Muzeulu  m’earse mai diparte, cu trei spaţii separate, după retrocedarea casâlei în care avea funcţionată iniţial. Spaţiile di expunire avea devenită absolut neuidisite şi, tru aeste condiţii, după 2013, autorităţâle  decisiră finanţarea din surse proprii. Fondurile europeane nu eara accesibile dintr-un motiv didip simplu: proiectul nu eara eligibil.

Anil’i di aşteptare nu fură an’i di stagnare. Si pare că din contra. Dan Basarab Nanu îşi aminteaşte cu niascumtă şi lişor trâ videare plăcere:  “Avem avută misiun’i culturale multu serioase şi multu ample. Cred că  bătum giumitate di Europă cu Muzeulu, Franţa, Belgia, Olanda, Portugalia, Spania, Turcia, Ungaria, Cehia. Aţea di mai nâpoi mare victorie pi care u avum fu aoa şi îndoi an’i, când  m’earsim cu Cela Neamţu, Marin Gherasim, Cristian Bedivan, Gheorghe Anghel la Salonulu a Artiştilor Francezi. Rezultatulu: medalia di malâmă trâ Cela Neamţu, medalia di asime trâ Bedivan şi Marin Gherasim, iar Gheorghe Anghel  deveni membru corespondentu a li Academie di Arte din Franţa. Iar Medalia celebrâlei Societate a Artiştilor Francezi îl’i fu acordată a Muzeului di Artă Vizuală di Galaţi.”

            Prezentul, cu toate provocările a lui, da naştire a unor speranţe şi idei multu mai ambiţioase. Casa modernă, cu 4 nivele, va aibă spaţii di expunere generoase, laboratoare, depozite, spaţii tehnice, bibliotecă, arhivă şi amfiteatru. Dan Basarab Nanu expliică:  “Muzeulu aestu easte un muzeu v’iu, bâneadză prin capacitatea că poate să oferă tot ţe intră în spectrul a noţiunil’ei di vizual. Cându spun vizual, mi refer sigura/ghineanţiles la arta plastică, ama şi la vizualul coregrafic, vizualul a gestului muzical, vizualul a verbalizarilei. Mi refer la ună serie întreagă di manifestări care si înscriu sum semnul a luştui zbor – vizual – şi care, până tru sone duc la alte idei generoase: cultură, bânare, muşuteaţă, v’iaţă/bană.”

Care va hibă structura vinitorului Muzeu di artă vizuală din Galaţi? Macă totul va m’eargă ghine, casa va apnghisească/adăpostească ună zonă di expunere temporară, cu spaţii modulare, ună di expunere permanentă, cu lucrări cunoscute di la bitisita secolului  XIX. Ună altă zonă va hibă dedicată a creaţilei contemporană românească, d-tru an’il’i 1956-60 până tru 2018. Macă Muzeulu va hibă inaugurat tru 2020, conform a planului, va hibă expuse şi lucrări româneşti di-tru 2019 şi 2020, di aform’ia că aestua easte specificulu a Muzeului.  “ Tra să hibă la dzuuă cu tot aţea ţe si faţe în spaţiul creativ vizual din România şi, când spun România, mi refer şi la diaspora” – mai spune managerulu a Muzeului di Artă Vizuală din Galaţi.

Nu nă rămâne dicât să aştiptăm momentul a inauguraril’ei şi, cu ocl’ii la pâzarea dinamică şi totâna mai ofertantă a artilor vizuale româneşti, să ne hărăsim/bucurăm trâ aţea că un v’is – care aoa şi dzaţe an’i părea s-aiba mira/soarta a sertarului cu proiecte ratate – pare să m’eargă cu paşi mări spri împlinire. (Şt.B)

Autor: Carmen Săndulescu

Armânipsire: Hristu Steriu

 


www.rri.ro
Publicat: 2019-01-29 00:38:00
Vizualizari: 1593
TiparesteTipareste