Kulturna opozicija u Basarabiji

kulturna opozicija u basarabiji

U Basarabiji koja je pripojena Sovjetskom Savezu  1944 godine, opozicija  prema sovjetskom režimu  je bila nacionalne prirode, kao što se dogodilo i sa ostalim narodima  iz sovjetskog logora. Rumuni iz Basarabije  su razvili kulturne načine da pruže otpor  ideologizaciji preko kulturne opozicije. To je znaćilo poštovanje  zvaničnih  kulturnih direktiva ali i razvoj praksa za pisanje tekstova bez političko-ideološkog uticaja. Kulturnu opoziciju u bivšoj  Socialističkoj Sovjetskoj Republici Moldaviji dominirali su književnici. Oni su bili pokretači  duha izražavanja otpora  prema kulturnim zahtevima  režima, a  mesto za izražavanje  institucionalizovane kulturne raznolikosti je bio Savez književnika počev od sredine  50 godina posle smrti Staljina. Andrej Kuško je profesor na Fakultetu istorije državnog univerziteta iz Kišinjeva. On tvrdi  da posle smrti Staljina pojavila  se napetost u redovima književnika iz Basarabije. Andrej Kuško:

,,Radi se o periodu odmah posle odmrzavanja u doba Hrušćova. Počev od tog perioda  možemo se odnositi  na pojavu  jednog prostora  relativne autonomije, i to  institucionalne i lićne nekih predstavnika intelektualnih sredina  iz Moldavske  bolševičke socialističke republike. One se pojave u meri u kojoj dinamika režima se menja i otvorena represija  koja je bila karateristična za doba Staljina je zamenjena  sa manje definisanim vrstama represije. Radi se o nekom vidu represije i saradnje ili bolje rečeno o otporu i opoziciji. “

Savez knijževnika je reformisan posle 1945 godine izbacivanjem svega  što predstavlja rumunsku kulturu. Posle smrti Staljina pojavila se podela prema tvrdnjama Andreja Kuška:

,,U toku druge polovine 40 godina, odnosi vlasti u Savezu književnika Moldavije imale su snažni  politički uticaj zasnovan na principima  geografske pripadnosti u prvom redu. Konkretno radi  se o podelama  izmeđju krila iz Transnistrije, dakle oni sa leve obale reke Dnjestar I krila onih nazvani basarabeni. Na ovu geografsku podelu dodaje  se I jedna političke prirode koja suprostavlja komunističke književnike I one koji nisu članovi partije. “

Grupe knjževnike koje su se sukobljavale imale su razlićitu tradiciju i politička opredeljenja. Andrej Kuško tvrdi da alijansa dve generacije prorumunskih književnika imala je za posledicu pojavu  kulturne opozicije. Andrej Kuško:

,,Savez književnika Moldavije  je bio pod dominacijom  dve generacije koje su se borile za prevlast u toku cele decenije sve do 70 godine. Postoji zanimljiva dinamika izmeđju generacija. Radi se o generaciji odmrzavanja, onih koji su se nametnuli  posle destaljinizacije, dakle književnici  rođeni 20 godina,  mnogi sa studijama u rumunskim ustanovama sa solidnim uticajem rumunske kulture. S druge strane radi se o generaciji od 60 godina koju su sačinjavali  mlađji književnici u usponu rođeni krajem 20 i 30 godina formirani u sovjetskim ustanovama. Na prvi pogled oni su bili ljudi režima. Jako su ove dve grupe bile u sukobu što se tiće same književnosti  one su se ujedinile protiv grupe književnika iz Transnistrije   koji su imali dominantni položaj zbog bliskosti za političkim vlastima i partijom.  Na neki način ova druga generacija je  školovana od strane one prethodne, dakle generacije odmrzavanja koja je bila korisnica simboličnog kapitala  pridruženog rumunskoj kulturi. Ovi kniiževnici  generacije od 60 godina samo su površno preuzeli sovjetske parole, istovremeno razvijajući  određeni stepen kritičkog razmišljanja. “

Kulturno opozicija u Basarabiji formirala  se sredinom 60 godina kao posledica jednog događaja. Ponovo Andrej Kuško:

,, Prekretnica u okviru ustanove je 3 Kongres  moldavsakih književnika od 1965 godine. On obeležava jasnu evoluciju i promenu u dinamici  vlasti  u Savezu književnika. Ovaj kongres koji je obeležen početkom brežnevisma  je smatran prekretnicom izražavanja opozicije protiv režima od strane lokalnih intelektualaca. To je nekako obeležilo definitivnu pojavi književnika generacije 60 tih godina. Oni su bili prvi koji su napisali svoja dela na standardnom rumuskom jeziku. Počev od 1957 godine takozvani moldavski jezik je postao standardni rumunski ali pisan čirilicom. Kvalitet književnih proizvoda  ovih književnika  je bio znatno bolji od njihovih prethodnika i oni su bili u skladu  sa trendom liberalizacije  koji je tada postojao u celom Sovjetskom Savezu. Ovde nabrajam neke predstavnike  te generacije najime Grigorea Vijeru, Jona Drucu, Aurelija Busujoka, Pavela Bocua. Ovaj  3 Kongres Saveznika književnika  je bio prvi  jasni izraz  jedne svesne nacionalne agende i prvi prvi događaj ove vrste na rumunskom jeziku  posle Drugog svetskog rata u Sovjetskoj Moldaviji.”

Kulturna opozicija u Basrabija  je bila velika borba  za odbranu nacionalnog duha i na kraju ona je pobedila, ali još je potrebno vreme za integraciju njenog nasleđja.

 


www.rri.ro
Publicat: 2019-06-24 16:17:00
Vizualizari: 1056
TiparesteTipareste