Prota rectificare bugetară dit 2019

prota rectificare bugetară dit 2019 Prota rectificare bugetară dit 2019 scoasi tru videală niifharistuseri, ama şi niachicăseri tru arada a sutatâl’ei PSD-ALDE la guvernari.

 

Guvernul di Bucureşti feaţi, luni, prota rectificari bugetară trâ anlu 2019. S-deadirâ pâ ma mulţă la ministerili tra Finanţi, Dezvoltari, a Lucurlui, Mediului, ama şi SRI. Chirură, al’iumtrea, păradz Transporturli, Mediul di Emburlachi ică Educaţia. Ministurlu a Finanţilor, Eugen Teodorovici, cundil’e că, tru proţl’I trei meşi a anlui, criştearea economică fu di 5% şi că s-tin’iseasti praglu a deficitlui bugetar de 2,76%.

 

 

Eugen Teodorovici: “Rectificarea bugetară asiguripseasti păltearea acutotalui a tin’iilor di cafi mesu, a pensiilor şi, cadealihea, paradzl’I ţi suntu ananghi ti proiectili di investiţii ţi suntu tru dizvărteari şi aţeali tră cari avem nâdia că va s-ahurhească până tu inşita a anlui şi cari va s-aibã şi pălteri aferenti. Nu easte zborlu ti tăl’ieri di fonduri Ili tră n’icşurări di finanţare. Easte zborlu maşi tra s-făţem corecţie, vahi, la născănti supradimensionări, supraestimări dit ahurhită, ţi s-feaţiră tru oara anda s-adră bugetlu pi 2019.” Liberalii, tru opoziţie parlamentară, lugursescu că rectificarea easte adrată pi ţifri arâdoacichi.

 

 

Prezidentul PNL, Ludovic Orban: “Imaginea a bugetlui spuni, neise, că aestu Guvern şi majoritatea PSD-ALDE asparsiră păradzl’I ţi eara adunaţ dit taxi şi impozite, hăgiuiră fără isapi păradzl’I publiţ tru hărgiueri cu muştiradzl’I a loru, ti len turlii di acţiuni ti nu au vără ligătură cu interesele a cetăţenilor români şi ază suntu tru catastisea tru cari s-bagă sum semnul a întribaril’ei existenţa a născăntor hărgiueri fundamentale tra s-poată s-asiguripsească funcţionalitatea a serviţiilor publiţi cătră cetăţean’il’i români.”

 

 

Cutugurseri tră rectificarea bugetara s-feaţiră, contra a PSD, şi di partea a partenerlor juniori ţi suntu la guvernare. Maşi tru aparenţă, ca ti ciudie, minduita ALDE yini să spună aţea ţi mulţă eara cu minduearea di niheamă chiro - dimi că, tru perspectiva a alidzerlor prezidenţiale dit meslu brumar, ama şi a scrutinilor electorale di anlu ţi yini, ligătura până tora tru suţată anamisa di social-democraţ şi liberal-democraţ canda s-slăgheaşti preayalea-ayalea, ama sigura. ALDE căftă - ni ma multu, ni ma puţănu - un nău program di guvernare şi un Cabinet restructurat şi axizitu. După moeabeţ cu liderlu ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şefa a PSD şi a Guvernului, Viorica Dăncilă, dimăndă că nu va s-aibă niţi ună restructurare, că va s-facă maşi ună remaniere.

 

 

Tu ţi mutreaşti ajustarea a programului di guvernare, aestă poati s-hibă hăzări până la 1 di yismăciuni. PSD şi ALDE ma largu va s-hibă la guvernari deadun, ama Viorica Dăncilă nu ari tru minti s-tragă mănă di la candidatura tră prezidenţiale, aşi cum l’iavea sugerată Călin Popescu-Tăriceanu, cari s-veadi candidatlu unic a aţilor dauă formaţiuni. Neise, social-democraţl’i nu îmbărţiteadză ideea ALDE tra s-yină la guvernari partidlu PRO România, al Victor Ponta, fostu prim-ministru, cari ş-thimil’iusi astă veară formaţiunea cu parlamentari și lideri locali di la PSD, dit cari fudzi cu căvgă.

 

Autor: Roxana Vasile

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2019-08-13 11:28:00
Vizualizari: 120
TiparesteTipareste