"Dzuua a Ascultătorului" 2019 la Radio România Internaţional

Vruţ soţ, dumănică, tru 3 di brumaru 2019, vă aştiptăm la «Dzuua a Ascultătorlui» la Radio România Internaţional, la cari hiţ călisiţ s-loaţ parti cu ună contribuţie tra rolu a radioului internaţional tora, la 30 di ani di la surparea a multor regimuri...

 

Vruţ soţ, dumănică, tru 3 di brumaru 2019, vă aştiptăm la «Dzuua a Ascultătorlui» la Radio România Internaţional, la cari hiţ călisiţ s-loaţ parti cu ună contribuţie tra rolu a radioului internaţional tora, la 30 di ani di la surparea a multor regimuri comunisti dit Apirita ali Europă. Tru 1989 cădzu Murlu a Berlinlui, a deapoa multi stati dit fostul bloc ali apirită abandonară comunismul: Ripublica Democrată Germană, Cehoslovacia, Polonia, Vărgăria, Ungaria. Tru România, regimlu cădzu tu 22 di andreu 1989.

 

Cara până atumţea radiourli externi dit Apirită adra propagandă contra a statelor occidentale, iara posturli dit Ascăpitată contra a statelor comunisti, după 1989 multi dit aesti radiouri agiumsiră posturi di promovari a văsiliilor dit cari emit.

 

Posturli internaţionale s-alăxiră, di la stat la stat, tru posturi di promovari a văsiliilor a lor, ama şi tru posturi cari spunu minduerli a statilor respectivi tru născănti problemi ică agiumsiră ună hălati di exportu a valorlor democratiţi.

 

Tru ediţia di anlu aestu a «Dzuuăl’ei a Ascultătorului» la RRI vă ntribăm cari easti tora, tru minduita a dvs., rolu a unui post di radio internaţional? Ti aştiptaţ di la un radio internaţional? Aveţ aduţeri aminti ţi puteţ s-nă li spuneţ ti experienţa a dvs. di ascultari a posturilor internaţionali, maxus a programilor Radio România Internaţional?

 

Aştiptăm cu sinferu apandisili a dvs. tra s-li băgăm tru programili a noastri dit 3 di brumaru! Eali pot s-hibă pitricuti pritu e-mail, la arom@rri.ro , pi Facebook ică ndreptu ca un comentariu la articolu di pi pe site-ul RRI, www.rri.ro. Ma vreţ, puteţ s-nă pitriţeţ apandisi audio priânreghistrate pi WhatsApp, la +40744312650 ică puteţ s-pitriteţ numirlu a dvs. di telefon şi va vă asunăm dit studio tra s-nregistrăm audio mesajlu a dvs. Haristusimu !

 

Autor : Eugen Cojocariu

Armânipsearea : Taşcu Lala

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2019-10-04 11:35:00
Vizualizari: 452
TiparesteTipareste