Eveniment Top

 eveniment top Liberalul Ludovic Orban - premierulu demis, m’iercuri, prin moţiune di cenzură, cu votulu a 261 di parlamentari di la Bucureşti - fu desemnat diz nou, la maşi ună dzuuă după debarcare, di preşedintile di dreapta a ţarălei, K

“Le roi est mort, vive le roi!”

Liberalul Ludovic Orban - premierulu demis, m’iercuri, prin moţiune di cenzură, cu votulu a 261 di parlamentari di la Bucureşti - fu desemnat diz nou, la maşi ună dzuuă  după debarcare, di preşedintile di dreapta a ţarălei, Klaus Iohannis, să formeadză un nou Guvernu. La bitisita consultărilor-maraton cu reprezentanţăl’i a tutulor partidilor şi formaţiun’ilor parlamentare, şefulu a statului feaţe aţest anunţu, şi sipronunţăă, totnăoară, tră organizarea di aleadziri parlamentare anticipate. Klaus Iohannis dzâse: “Tunarea la electorat easte soluţia corectă. Mai simplu spus, întoarţerea la electorat înseamnă aleadziri anticipate. Aleadzirile anticipate sunt prima mea opţiune.” Ama, tră convocarea leghislativilor anticipate, Parlamentul lipseaşte să respingă doauă propuneri consecutive di premier desemnat. Până atumţea, uidisit a Constituţilei, candidatulu tră funcţia di prim-ministru prinde să ţeară, în termen di 10 dzâle di la desemnare, votulu de încreadire a Parlamentului asupra a programului şi a listălei a Guvernului. Ludovic Orban  declarăă că va ţănă miniştril’i di-tru Executivulu demis prin moţiune, di aform’ia că easte mulţum’iisit di lucrulu a lor, ama cum PNL are dor tra anticipate, liberalil’i  decisiră să respingă iţe propunire di nou Guvern. Ludovic Orban spuse:  “Nu există niţeun partid care să deţână singur majoritatea absolută din Parlamentu, aşi că, preşedintile decide persoana candidatului tră funcţia de prim-ministru. Din punctul a meu de videare, cred că  poate să si agiungă la anticipate.” Până să si agiungă la un vot în Parlamentu tră Guvernul Orban 2, liderulu interimar al PSD (în opoziţie), Marcel Ciolacu,  anunţăă că l’ia în considerare sesizarea Curilei Constituţională tră desemnarea lu Ludovic Orban, mizie demis, ca premier şi dzăse “După ţe are existată în Parlamentu ţel mai mare scor la ună moţiune di cenzură postdecembristă, nu ştiu cât di legală easte tot propunirea domnului Orban să hibă desemnat prim-ministru. Nu escu specialistu în Constituţie, ama cu certitudine va căftăm limpidzări, până  va să si agiungă la un vot în Parlamentu.” În moţiunea di cenzură pi care u iniţiară secondaţ di UDMR, social-democraţăl’i  acuzară Executivulu Orban 1 di călcarea a principiilor democratiţe, di aform’ia că au preferata varianta angajaril’i a răspunderilei tră leadzea mutrinda aleadzerea a primarilor tru doauă tururi de scrutin cu maşi îndoi meşi înăintea localilor, din raţiun’i politiţe, nu în interesulu a cetăţean’ilor. Uidisit a PSD, echipa Orban 1 călcăă, aşi, decizii a Curtilei Constituţională şi recomandări a instituţiilor europeane. Liberalil’i  contraargumentară, ama, că revenirea, turnarea la aleadzerea a primarilor tru doauă tururi lă conferă a luştor un plus di legitimitate şi reprezentativitate. Anticipânda schenariul a înfrândzerilei la votulu di m’iercuri asupra a moţiunilei di cenzură, cu ună noapte înăinte, Cabinetulu liberal Orban 1  adoptăă un numer record di ordonanţe di urgenţă - 25, di care indoauă vehementu contestate de ună parte a opinilei publică din România.

 

Reacţii internaţionale la cădearea a Guvernului Orban 1

Situaţia politică din România nu  trecu niobservată în presa xeană, aţeasta feaţe, di contra, anvărligarea a lumilei. Radio Europa Liberă noteadză că Guvernul Orban  cădzu la maşi 3 meşi di la învestire pri-tru moțiunea di cenzură inițiata di PSD și votată de ună majoritate parlamentară formată di PSD, UDMR și Pro România, în total, 261 de parlamentari. Mai mulță decât anticipa ninca şi PSD. Si agiumse la aţeastă situație - spune tot Radio Europa Liberă - din cauza a ndoauă lathosuri care au nărăită PSD, ama și partidile care au susțănută Guvernul Orban la învestire. Tru arada lui, Deutsche Welle easte di păreare că actuala criză politică de durată din România spune mai deavrapa ca ună anvărteare politică fără bitisită, nu ca ună șansă adeverată tră un nou arhiusit. Au mai consemnată frimintările di-tru bana politică românească Bloomberg, Euronews, The New York Times, Le Monde, Le Figaro, La Croix, Courrier International, La Libre Belgique, postul Al Jazeera în limba engleză sau site-urile euractiv.com, euobserver.com şi politico.eu. Aestua di mai năpoi comenteadză că PSD nu îşi doreaşte aleadzeri leghislative anticipate, ahâta chiro cât, la ora actuală sondajile lu plaseadză cu multu năpoia a principalului a lui adversar PNL.

 

Epidemie sezonieră di gripă şi Coronavirus

Pi fondul a fâţearilei mai multe a decesilor din cauza gripălei sezoniere, în România, gioi fu declarată epidemie di gripă. Uidisit a Chentrului Naţional di Supravegleare şi Control a Lăngorilor Transmisibile, tru ultima septămână, numerulu a lăndzidzărilor fu dublu faţă de nivelul aşteptat.  Numirulu di cazuri si feaţe diplo şi faţă di septămâna precedentă, iar rata di confirmare a virusului gripal fu di piste 60% la cazurile testate. Ofiţialil'i din domeniu  precizară că trendul crescător a lăndzidzărilor de gripă va să si ţănă/păstreadză şi tru septămân'ile următoare, ama că aest lucru nu easte niaştiptat, avândale în videare că foarte mulţă oamen'i nu si vaccinară. În paralel, autorităţăle din România  continuară să da asiguripsiri că, în ţară, fură loate toate misurile di protecţie contra a coronavirusului.


Pănă tru sone, iarnă în România

După mai ghine di doi meşi di iarnă extrem de imiră, mai deavrapă cu aspectu de primăveară timpurie, mare parte a Româniilei fu afectată, septămâna aeasta, de furtună şi neuri/ninsori. Traficulu rutier, feroviar, maritim şi fluvial fu afectat, localităţ arămasiră fără curentu electric, fură surpaţ diamplatea pom'i, zmulte acoperişuri şi şcol'i fură încl'ilse. Să rămânem în ambianţa hibernală, şi să spunim, la final, că românulu Tiberiu Uşeriu, în vârstă di 45 ani,  terminăă, septămâna aeasta, pi loculu doi ultramaratonul Yukon Arctic Ultra din Canada, di aproapea di Ţercl'iul Polar, după ţi parcurse aproapea 500 de kilometri în 7 zile şi 33 de minute. Yukon Arctic Ultra easte mai dur dicât ultramaratonulu 6633 Arctic Ultra, pi care Tibi  reuşi să-l amintă trei an'i arada.


Autor: Roxana Vasile

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2020-02-10 00:20:00
Vizualizari: 436
TiparesteTipareste