Dosarulu Colectiv, disjunsu/dispărţăt

dosarulu colectiv, disjunsu/dispărţăt Tru mesulu octombriu 2015 România treţea pritrună di aţele mai mări traghedii. Un incendiu apres din cauza a unor dispozitive cu artificii, pi 30 octombrie, într-un club di București, duse la moartea a 26 di oamin’i tru aţea noapte și a ninca 38 tru spit

Tru mesulu octombriu 2015 România treţea pritrună di aţele mai mări traghedii. Un incendiu apres din cauza a unor dispozitive cu artificii, pi 30 octombrie, într-un club di București,  duse la moartea a 26 di oamin’i tru aţea noapte și a ninca 38 tru spitalile din țară și ditru xeane. Totul si feaţe tru maşi îndoauă minute, după ţe tavanea și sturil’i a clubului fură acaţaţ di  rapid di fleame. Tu vrearea tra să ieși pritrue singura ușă existentă, mulţamea spăreată si călcă în cicioare. Printră aţel’i care-şi chirură bana si numeră artiști, fotografi, jurnaliști, elevi olimpiţ și studență xen’i. Fură și mulță răniț/arşi - vără 150 di oaminii. ISU, pompieril’I /astingatoril’i di foc, poliția și toț aţel’i aflaț aclo vrură cu disperare să salveadză tineril’i acăţaţ tru pire/fleamei. Si feaţiră, ama, latusuri/greșeli și si loară apofase haotic, di aform’a că nu eara cană insu pregătit tră un aahtare dezastru. Atumţea, principalul acționar a clubului și aţel’i doil’i asociaț fură arestaț. Ulterior si feaţiră și alte investigații, hiinda acuzate și cadre din Primăria Sectorului tru care si aafla clubulu, în frumte cu primarulu Cristian Popescu-Piedone. Si feaţiră arestări și la firma care si ocupăă di artificii și la ISU. În procesulu care  urmăă diapoia, majoritatea fură acuzaț și, în decembrie 2019, toţ inculpaţăl’i loară pidepse cu închl’isoarea şi fură obligaț să plătească daune/zim’ii în valoare totală di aproximativ 50 di milioane di euro a victimilor a incendiului. Ulterior, avocațâl’i a acuzațălor atacară deciziile  în instanță. Anulu 2021 aduţe nale alaxiri în dosarulu Colectiv. Curtea di Apel Bucureşti  decise aieri să formeadză doauă dosare Colectiv, urmânda ca fostul primar, funcţionaril’i din primărie şi pompieril’i/astigătoril’i să hibă giudecaţ separat di patron’il’i a clubului. Aesta va decidă di toamnă desi a fostului primar şi a altor inculpaţ va lă si alăxească încadrarea a faptilor di care sunt acuzaţ, aţea ţi va poată să atragă şi pidepse mai lişoare macă el’i si hibă ca sunt condamnaţ. Procesulu m’eardze mai diparte în  ţe-l’i mutreaşte pi aţel’i trei patron’i a clubul bucureştean şi pe pirotehniştil’i care au organizată foculu de artificii. Decizia de disjundzire diştiptă nemulţan’isirea a avocaţălor, ţi reclamară faptul că si mutreaştte amânarea/tergiversarea a procesului, acuzânda că dosarile fură initial disjunse, apoia reunite. Părţăle civile – supravi’eţuitoril’i sau urmaşil’i a ţilor care au moartă în Colectiv sau în spitalele din România și ditru xeane –  protestară tru sala de giudicată faţă di aestă soluţie. Mai multu, supravi’eţuitoril’i şi soia a victimilor au reclamată, printr-ună scrisoare dişcl’isă, decizia a giudecătorilor tra să alăxească încadrarea juridică a faptilor a inculpaţălor. Semnataril’i spun că, aşi, pidepsile va hibă „m’iţ şi nisemnificative, disproporţionate faţă di gravitatea a faptilor comise şi a consecinţilor a lor, lucru care poate să aruuca ună umbră adâncă asupra a întregului proces di justiţie din România".

Autor: Daniela

Armânipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2021-06-16 00:23:00
Vizualizari: 62
TiparesteTipareste