Aterizari cu zorea tru ţentrulu a Bucureştiului

aterizari cu zorea tru ţentrulu a bucureştiului Un elicopteru militaru americanu ateriză cu zori tru ţentrulu a Bucureştiului. Pilotlu aprăftăsi s’aibă controlu ali aeronavă, aşi că nu fură victimi.

Un elicopteru Black Hawk ditu Askerea ali SUA feaţi, gioi, ună aterizari di ananghi tru ţentrulu a Bucureștiului, tru Piaţa Charles di Gaulle, avariinda doi stâlki di videală. Aestu făţea parti ditu ună parei di şasi elicopteri cari s’antrena ti Dzuua-a Forţiloru Armati Români, ditu 20 di alunaru, şi tră ţeremonia pritu cari, tru 21 di alunaru, va s’hibă nsimnată bitisearea-a prezenţăllei militară di aproapea 20 añi ali Românie tru arada-a misiunillei internațională ditu Afganistan. Imaginile filmati di martorllii a loclui spunu cum elicopterlu, cari avea dimăndată prublemi tehniţi, keari pi napandica ditu ditu altitudini şi azboairă pisupra a aftukinatloru ţi eara tru traficu pi unu ditu mărli bulevardi, până la aterizarea tru unu sensu giratoriu pi cari poliţia aprăftăsi să-lu facă elefterisitu di cu kiro, di nu s’agiumsi aestă turlie la ună posibilă traghedie. Dauă aftukinati fură avariati, ama vărnu nu fu pliguitu. 

 

Dupu aestu inţidentu, festivitățli di Dzuua Forțiloru Aerieani va s’dizvărtească ama nu cu azboirlu a aeronaviloru militari, iara la ţeremoniile ditu 21 di alunaru va s’llia parti aeronavi di transportu cari feaţiră misiuni tru Afganistanu, dimecu di turlia Hercules şi turlia Spartan. Apofasili fură loati di Ministeru român ali Apărari, cari li curmă azboiurli di antrenamentu planificati tru aestu kiro pisupra-a Bucureștiului tră aţeali dauă evenimente. "Siguranţa-a cetăţeilor easti multu importantă tră noi şi, ti aţea, s’loară apofasi tra s’nu s’facă tu yinitoru ahtări inţidenti", cundille ministerlu. Parchetlu Militar dimăndă că ahurhi ună anchetă şi dişcllisi unu dosaru penalu tru aestu cazu. 


 

Purtătorlu di zboru, Florin Bobin: "S’dişcllisi ună cauză penală tru cari sfac cercetări tu ligătură cu aţeali ţi s’feaţiră. Ari căbili s’hibă ună ncadrari 349, 350 Codu Penalu, niloarea şi nitiñisearea-a misurloru mutrinda siguranţa şi securitatea tru lucru. Tiñisimu tuti normili dupu nomu, nica şi Tratatlu mutrinda statutlu a forţiloru militari americani pi teritoriulu naţionalu." Ambasada-a Statilor Unite di Bucureşti dimăndă că ari tu mengă inţidentulu tru cari fu implicatu elicopterlu americanu şi spusi că lucreazdă deadunu cu autorităţli române tra s’ndreagă catastisea ţi s’feaţi. Black Hawk easti un elicopteru utilitaru cu patru lami şi dauă motoare, udisitu cu producătorlu american Lokheed Martin. România ari naeti s’ancupără 12 di ahtări aparati ti 270 di miliuñi di euro pritu ună ună licitaţii. Păradzlli yinu di la bugetlu di statu şi ditu fonduri europeani. 

 

Autoru: Corina Cristea

Aemânipsearea: Taşcu Lala

   
www.rri.ro
Publicat: 2021-07-16 12:51:00
Vizualizari: 215
TiparesteTipareste