România la Agiocurli Olimpiţi

românia la agiocurli olimpiţi Unăoară la patru añi, nai ma buñilli sportivi a lumillei s’adună, sum semnul a ţerclliurlor olimpiţi, tu arada a nai cama importantului evenimentu competiţional ditu kirolu modernu. Tru 2020, pandemia a năului coronavirus asparsi arada olimpică, aşi că...

 

Unăoară la patru añi, nai ma buñilli sportivi a lumillei s’adună, sum semnul a ţerclliurlor olimpiţi, tu arada a nai cama importantului evenimentu competiţional ditu kirolu modernu. Tru 2020, pandemia a năului coronavirus asparsi arada olimpică, aşi că Agiocurli di Tokyo s’ţănu anlu aestu. Competiţiili s’dizvărtescu ama sum reguli năi, băgati di autorităţli japonezi cu scupolu ti aviglleari sanitară. La antriţeri, dimecu, nu suntu aprukeaţ spectatorlli. Apofasea-a organizatorlor cărti sponsorllii, cari ş-vedu ţifrili di emburlăki salami zñiipsiti. Nai cama nvirinaţ suntu ama aţelli cu vrearea ti sportu, cari aştiptară ţinţi añi tra ş’veadă favoriţlli tru arenă, cu alumta ti medaliili olimpiţi. Elli va s’hibă anănghisiţ s’armănă cu haristusearea transmisiiloru Radio, TV şi online, ţi nu suntu duri, ti amărtie, ta s-u aducă hăvaia olimpică di concursu.

 

La Agiocurli Olimpiţi di Tokyo llia parti 101 sportivi români, ditu cari 46 la feati şi 55 la ficiori, la 17 disţiplini sportivi. Reprezentanţălli ali Românie va s’concureadză la anotu, atletismu, canotaju, fotbalu, gimnastică artistică, baschetu feminin 3x3, ciclismu, alumti, tiru sportivu, canoe, tenis di masă, boxu, scrimă, triatlon, judo, tir cu arculu şi tenisu. Delegaţia ari şi 40 di antrenori, pi ningă alţă ufiţialli.

 

Să zbură multu di multu ti şansili a sportiviloru români la medalii. Nivelu a performanţiloru olimpiţi româneşti, tru añilli ditu soni, cănoscu ună scădeari constantă. Beijing, tru 2008, eara amintati 9 medalii, ditu cari 4 di malămă. Londra, patru ani ma amănatu, numirlu a medaliiloru scădzu la 7, cu maş dauă ditu metalu ţi anyiliceaşti nai cama ma multu. Tru 2016, sportivllii româñi s-turnară di Rio cu maş patru medalii, ditu cari maş ună di malămă. Ditu pareia feminină di spadă cari adusi malăma ditu Brazilia, Tokyo agiumsi maş Ana-Maria Popescu. Ia ţi spusi ti suporterlli a echipăllei olimpiţi ali Românie ninti ta s’nkisească,

"Escu căndăsită căţe cathi unu di noi nyisă ca va s’hibă pi podimlu olimpicu şi escu căndăsită că va s’adrămu tutu ţi tăni di noi. Vă haristusescu că aveţ pisti tu noi, vă haristusimi ti ndrupărea a voastră, haristusimu a Comitetlui Olimpicu şi Sportivu Român că avutu ngătanu cu atea ţi lipsea ti noi şi nă agiutatu cu tuti ateali ţi eara ananghi. Aestă aradă, tuti fură tamam aşi cumu lipsea. Deapoa, pi ninga aesta s’nu agărşimu că sportulu tru România nu easti maş ti Agiocurli Olimpiţi. Dimi, vă plăcărsimu s’hiţ deadunu cu noi aşi cumu spusitu aestă vreari totna, şi nu maş deadunu cu noi, că şi cu yinitorlu a sportului românescu".

 

S’cundillemu şi aţea că pareia di fotbalu ali Românie debută la Agiocurli Olimpiţi di Tokyo. Tricolorlli antricură cu 1-0 pareia Honduraslui, gioi, tu Kashima, tru Grupa B a turneului olimpicu.

Autoru: Florin Orban

Armânipsearea: Taşcu Lala

 

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2021-07-23 19:26:00
Vizualizari: 279
TiparesteTipareste