Căñina şi restricţii di urdinari

căñina şi restricţii di urdinari România s’ampuliseaşti, dzălili aesti, cu ună nauă dalgă di căldură. Căñina s’arăspăndi tru tută văsilia până tru ahurhita-a sătămânăllei yinitoari.

România s’ampuliseaşti, dzălili aesti, cu ună nauă dalgă di căldură. Căñina s’arăspăndi tru tută văsilia până tru ahurhita-a sătămânăllei yinitoari.

Disconfortul termicu easti acţentuatu, iara tempearaturli agiungu şi la 40 di gradi Celsius. Meteorologilli fac timbihi că, noaptea, localu, tempearaturli nu va s’dipună sumu 20 gradi. Căldura nai ma mari easti tru sudlu extremu a văsiliillei, aflat sumu incidența a unlui cod portocaliu di căñină. Aoa, disconfortulu termicu va s’hibă cabaia mari, spun specialiștilli, iara căldura va s’hibă multu zorlea ti străxeari atumţea căndu indiţili temperatură-umezeală va s’agiungă pisti praglu criticu di 80 di unităț. 

 

Tutunăoară, până dumănică dicseară, cu excepţia-a giudeţiloru ditu nordu, easti codu galbinu di căñina tru tuti regiuñili, iara maximili termiţi agiungu până la 39 di gradi Celsius. Hăbarea slabă easti că niţi ahurhita-a meslui yinitoru nu va s’hibă cama avrosu, după cum avertizară meteorologilli. Ase, ari căbilea cabaia mari s’avemu, şi tru protili dzăli ditu meslu agustu, valori di 37-38 di gradi Celsius, maxusu tru partea di sud, sudu-estu a Româniillei. Pe fondul căñinăllei, consumlu di energhie electrică a văsiliillei agiumsi, ñiercuri, la nivelul-record di 8.865 MW. Avânda tu videală prognoza meteorologică, Dispeceratlu Energeticu Naţionalu luyurseaşti valori idyealui a consumlui di energhie electrică şi tră dzălili ţi yinu. 

 

Tru aesti condiţii di căldură cabaia mari niacumtinată, ministerli Afacerilor Interne dimăndă a structurloru teritoriali ditu giudeţili tră cari fură emise atenţionări di cod galbinu și portocaliu s’llia apofasi tra s-curmă zñiili ţi li aduţi criştearea-a temperaturăllei. Efectivili MAI va s’da giutoru a autorităţilor publiţi locali tră kivernisearea-a situaţiilor di riscu tră populaţie. 

Tu arada-a llei, dupu avertizărli pitricuti di meteorologi, Compania Naţională di Autostrădz şi Călliuri Naţionali ditu România dimăndă restricţii di urdinari până sâmbătă inclusivu, anamisa di oarili 12:00 - 20:00, tră autovehiculili cu measa totală maximă autorizată ma mari di 7,5 tonuri pi tutu şingirlu rutieru. Excepție fac giudeţili Harghita, Neamţ, Suceava şi Botoşani, aflati tru ţentrul şi nord-estul a văsiliillei, giudeţi cari nu suntu  sumu incidența la niţi ună informari di căñină. Restricțiile fură adoptate tră vigllearea şi conservarea a comatiloru di călliuri cu bitum şi tră prevenirea deformărloru cari pot s-iasă tu migdani tu şingirlu rutieru, ca efectu a traficlui greu. 

 

Şi Compania Naţională a  Călliurloru di Heru dimăndă că viteza-a trenurlor di călători şi di părmătii va hibă ñicurată cu 20-30 km/h până tu bitisita a stămânăllei, di itia că transportul pi calea di heru să s’dizvărtească tru sigurlăki tru locărli iu termperatura va s’agiungă la 39 di gradi Celsius. Apofasea va hibă băgată tu practico maş atumtea cându, la nivelu a liniillei, aesta va năstreacă 50 di gradi şi ari piriclliu di dilatari.

Autoru: Leyla Cheamil

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2021-07-30 21:32:00
Vizualizari: 227
TiparesteTipareste