Catandisea di alertă, prilundzită

catandisea di alertă, prilundzită Guvernulu di București vulusi prilundzirea cu nica 30 di dzăli a catandisillei di alertă.

România va s’armănă tu catandisi di alertă! Guvernul vulusi, tru andamusea di lucru di gioi, prilundzirea-a catandisillei di alertă cu nica 30 di dzăli ahurhinda cu data di 11 di agustu, ghini ma, va s’armănă tu lucru, ma largu restricțiili di tora. S’aduţemu aminti că, di anlu ţi tricu, ditu 15 di mai, după doi meşi di catandisi di ananghi, România easti tru catandisi di alertă, prilundzită, succesiv, până tru aestu kiro. 


 

Di altă parti, Bucureștiul u actualiză lista-a văsiliiloru cu riscu epidimiologhicu. Aşi, di dumănică, Franţa intră pi lista aroşe, deadunu cu Gărţia, Spania, Marea Britanie, Irlanda şi Portugalia. Persoanili nivaccinati cari agiungu tru România ditu aesti stati va s’armănă tru carantină 14 di dzăli. Nu intră tu aestă pruvideari cilimeañilli sumu 3 añi, ama şi atelli cari au anamisa di 3 şi 16 di añi, ma s’facă un testu Covid cu rezultatu negativ. Pi lista galbină intră Turchia, iu nica suntu Belgia şi Israelu. Italia şi Ghirmănia armânu tru zona veardi. Alliumtrea, Marea Britanie u băgă România pi lista veardi a statiloru cu riscu epidimiologic, lucru ţi spuni că, tutu di dumănică, româñilli cari urdină tru Regat numata lipseaşti tra s’şeadă tru carantină, că suntu ică nu suntu vaccinaţ. Cu tuti aesti, cetăţeañilli români cari agiungu tru Marea Britanie lipseaşti s-aibă unu testu PCR negativ adratu ninti ta s’intră pi teritoriul aluştui cratu şi s’adară un doilu testu dupu dauă dzăli di anda agiumsi. 


 

Tuti aesti, di mansusu adusi aiminti, tu hăvaia a unăllei crişteari, tru România, a cazurlor năi di infectari cu năulu coronavirus! Tru aesti ditu soni ndauă dzăli, numirlu a infectărloru ndzuuă năstricu 200. Tru spitali suntu internaţ anvărliga di 500 di pacienţă cu SARS-CoV-2, ditu cari aproapea 70 la terapie intensivă, catandisi comparabilă cu aţea ditu bitisita-a meslui cirişaru. Numirlu a morţăloru asociaţ cu năulu coronavirus armăni tu idyea scară, ma ñicu. Cu aștiptarea-a dalgăllei 4, asi cumu spunu specialiștilli cu căbilea tu meslu yismăciuni, autoritățli fac cllimari a cetățeañiloru ta s’vaccineadză, a deapoa tru minduita-a lor aesta hiinda naima sigură metodă ta s’nu adară ună turlie greauă a lăngoarillei. 


 

Managerlu a Spitalui di Lăngori Infecţioase di Timişoara, Cristian Oancea, spusi, ti Radio România, că s’aşteaptă ca zorea băgată pi sistemlu sanitaru s’nu hibă ma largu multu mari – nai multu tu giumitatea a dalgăllei 2, cându unitățli medicali fură băgati dinintea a ma multoru catandisi. 

Vrearea a românilor ti inoculari easti, ama, scădzută andicra di aţea a alăntoru europeañi. Numirlu a persoaniloru acutotalui imunizati tricu di 4,9 miliuñi. Nai ma pţănu toradioară, autoritățli spunu că s’ndrupăscu pi dukimăsearea-a simasiillei cu vaccinarea, a nu pi misuri restrictivi cari pot s’ducă la discriminări.

 

Autoru: Roxana Vasile

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2021-08-06 13:13:00
Vizualizari: 280
TiparesteTipareste