Purtarea-a româñilor ditu Afganistan

purtarea-a româñilor ditu afganistan Tuţ cetăţeañilli români cari căftară agiutoru ti purtari a autorităţloru români suntu tru sigurlăchi nafoara-a teritoriului afgan, dimăndă Ministerlu di Externi di București.

 

16 di cetăţeañi români şi șapti cetăţeañi a născăntoru state partenere,  ţinţi vărgari, un american şi un britanicu, fură purtaţ stămâna tricută, ditu Kabul. Sâmbătă, 15 di români evacuaț și patru vărgari agiumsiră tu văsilie, la bordul a unlui avion Hercules a Forților Aeriene Române, dupu ună operațiuni extrem di complexă tru cari eara mintiti ma multi instituții, ntră cari ministerlu di Externi și aţelu ali Apărari. Unu ditu româñilli repatriaţ, cari lucra tră ună firmă tru Kabul, pirmitusi că fu ambudyiusitu, ma multi dzăli, tru ună fostă bază militară. El aprăftăsi s’agiungă la aeroportul ditu capitala afgană tru ună cărvani cu alţă 400 di occidentali. "Tru oara anda viniră talibañilli Kabul, ears ti nipistipseari că vărnu va s’ascapă di acloˮ spusi aestu, anda zbură ti condițiili greali tru cari fu evacuatu. Fu treilu azboiuru zbor di Kabul a aeronavăllei militară di transportu românească. 

 

Cama di 30 di româñi avea vgată, ma niti, cu navi a născăntoru stati parteneri. Tu 13 di agustu, ministerlu di Externi năpoi feaţi isapi şi alină nivelu di alertă tră Afganistan, căndăsinda cetăţeañilli româñi s’s-fugă ntrăoară ditu teritoriulu aluştui stat şi s’tragă mănă di la iţi urdinari tru zonă. Seflu a diplomațiillei di București, Bogdan Aurescu, acllimă, tru idyea dzuuă, pareia di criză inter-instituţională, cari s-activă ună ş’ună, di nkisi cu gaereţ complexe tră s’află şi bagă tru practico cearei rapidi cu scupolu ti evacuarea tru siguranţă a cetăţenilor români aflaţ tru aestă văsilie. Ministurlu di Externe spusi că autorităţli ma largu va s’facă gaereţ tra să’lli scoată ditu văsilie și pi afganili cari lucrară cu militarlli români nica şi pi niscănţă jurnalişti. 

 

Bogdan Aurescu  "Va nidzemu ma largu cu gaereţli ta s’lli-aduţemu tru România cetăţeañilli afgani cari lucrară cu trupili române şi studenţălli cari au bursă ti u da statlu român. Va s’cilăstăsimu, ma largu, şi di născănti categorii vulnerabile, cum suntu jurnaliştilli afgani şi va u tănemu ma largu ligătura cu tuţ cetăţeañilli români ţi nica suntu tru Afganistan, ică vor ică nu voru ta s’hibă aduşi tru patridăˮ. România fu parti a gaereţloru NATO tru Afganistan nica ditu 2002, având ună implicari semnificativă tru polimlu ditu aestă văsilie, ună operațiuni di amploari nkisită di Statele Unite, ca apandisi la atacurli ditu 11 di yismăciuni 2001. "Misiunea-a Forțelor Armate ale Românie tru Afganistan va s’armână tru cărțăli di istorie ca nai cama lungă, complexă și importantă operație militară di nafoara-a teritoriului naționalu după Doilu Polimu Mondialˮ, spunea șeflu a statlui, Klaus Iohannis, aoa şi unu mesu, București, la ţeremonia cari nsimnă bitisita ali misiuni faptă di militarlli români tru aestu stat, după aproapea 20 ani di prezență nicurmată. România hărgiui 600 di miliuñi di euro tru Afganistan. 27 ditu militarllii români muriră tru misiuni ică atacuri a talibanilor și cama di 200 fură pliguiţ.

Autor: Leyla Cheamil

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2021-08-23 19:58:00
Vizualizari: 228
TiparesteTipareste