Otto Barbarlu, nai ma bunu lungmetraju românescu la TIFF, tru cinematografi

otto barbarlu, nai ma bunu lungmetraju românescu la tiff, tru cinematografi "Otto Barbarlu", debutlu tru lungmetraju al regizoarăllei Ruxandra Ghiţescu, poati s’hibă vidzutu tru cinematografili ditu văsilie ditu 24 di yismăciuni. "Otto Barbarlu" avu premiera mondială tru competiţia ufiţială a aţillei di a 26-ţa ediţii a Festivalu

"Otto Barbarlu", debutlu tru lungmetraju al regizoarăllei Ruxandra Ghiţescu, poati s’hibă vidzutu tru cinematografili ditu văsilie ditu 24 di yismăciuni. "Otto Barbarlu" avu premiera mondială tru competiţia ufiţială a aţillei di a 26-ţa ediţii a Festivalului Internaţional di Film di Sarajevo și fu aleptu nai ma bunu lungmetraj ditu secţiunea Dzălili a Filmului Românescu la TIFF (Festivalu Internațional di Filmu Transilvania). 

Filmul ari tru ţentru un adolescentu punk tru ilikia di 17 ani cari s’ampuliseaşti cu moartea a vrutăllei. Fciciorlu agiundzi captiv tru ună parei slabă pseftă adrată di părinţă, pap, mama a vrutăllei a lui şi ancheta dizvărtită di serviţiili suţiali. Ta s’armănă tru bană, Otto lipseasti s’alumtă cu sentimentele şi căbatea. 

"Andrupătu di mutrita străxită ali Ruxandra Ghițescu (tut ţi-și va mai multu un personaj aflat tru ananghie), Otto easti nai ma atașant protagonist di film românesc a añiloru ditu soni" scrie criticul di filmu Victor Morozov, iara Ruxandra Ghițescu ari nădie că "Otto Barbarul" easti un filmu cari van a haristusească emoțional. Filmul nkisi di la un articol di aoa şi ndoi ani cari spunea pirmitusearea al Octavian Albu, regizorlu muzical a filmului și autorlu a coloan4llei sonoră deadunu cu trupa Cardinal. 

 

Ruxandra Ghițescu: "E, ună turlie tru cftărli a meali ta s’aflu ună ligătură dramaturgică cu ilikia adolescențăllei, aflaiu un articol ti Octavian Albu, cari fu spusu cu părnoañea Otto Barbarul și ñ si s-păru un4 andamusi multu hărăcoapă. Hiinda solistu tru ună formație punk, cu tută arhitectura exterioară a culturăllei punk, ñi si păru că Octavian antrupeadză marginalitatea a unei ilikie multu anvărligată și tru raporturile sociale, și tru film, și tru literatură. Octavian Albu fu consilier ditu ahurhită pi partea di muzică, andrupa echipa a noastre ca regizor muzical și compusimu deadunu cu trupa Cardinal mari parti ditu coloana sonoră, iara deadunu aleapsimu și melodiile ditu film cari sunt priloati di la alti trupi punk. Pot să spun că ditu articolul cari inspiră pirmitlu a filmului armasi numa, creasta și geaca. Easti una ficționalizare fără niţi ună turlie di legătură cu bana al Octavian. Dimecu, noi nă and4musimu dupu ndoi añi după ţi aflămu articolu, cându Otto avea umplută 23 di ani, era studentu Londra, și el fu simfunu s’ufilisescu articolu ca izvuru di inspirație. Añi si s’păru că s-hărsi multu di multu că agiumsimu s’adrămu aestu film, easti ună persoană pozitivă și contribuția lui mi agiută multu di multu, nica şi cu feedback pi scenariu."

 

Ruxandra Ghiţescu ș-pripusi s’facă un filmu ti adolescență ca ilikie a tumultului emoțional și a singuramillei, ilikie tru cari muzica gioacă un rol esențial. Tru idyiulu kiro, Otto Barbarul easti un film cari lă zburaşti emu a adolescenților emu a părinților, ună căliseari tu dialog și debate ti depresie și consecințili aliştei.

 

Ruxandra Ghițescu: "Ditu ahurhită vrum s’adramu un filmu mizânda ma multu pi afectu andicra di intelect, maxusu că ari ligătura cu ilikia aesta iu tu amprotusa suntu emoțiile și mai puțin calea multu ndreaptă a raționalui, la cari apelăm ma amanatu tu bana. Nu știu cât di multu fu ună construcție, fu ma multu una exteriorizare a bănaticlui interioru. Otto easti un personaj multu critic, introvertitu, cari zburaşti multu puțănu, și atuţea interacțiunile cu alanţă suntu rezultatlu a emoțiilor și a bănărloru a lui interioare. U externalizaiu tut imnaticlu emoțional interior a personajlui tru a lui len turlii di relații: relația cu părinţăllii, cu mama a vrutăllei, cu materialili video alăsati di vrută, ama maxusu cu muzica. Iara aestă ligătură cu muzica u dizvultămu multu di multu tru kirolu a montajului și cu pregătirea a coloanăllei sonoră, căţe vrumu multu di multu s’aibă un ritmo idyealui cumu punk-ulu. Mi hărsescu multu că acăţămu unu kiro tru cari Otto va s’hibă tru cinematografe și va s’avemu ligătura cu publiclu, tăş tora dukescu că adrămu un filmu și că fimul aestu și-agiumsi scupolu. Tutu anlu ţi tricu, cu tuti restricțiile di itia a pandemiillei, tru cari cinematografili ahătu lişoru ncllisi şi tru cari experiența aesta cinematografică fu abandonată ahât di lişor, fu multu durerosu tră mine și minduescu că și tră mulță alțăllii. Ași că mi hărsi experiența a aţiloru ditu soni festivaluri, di contactul cu publiclu și di experiența tru sala di cinema, dinintea a unui ecran."

 

"Ruxandra Ghițescu adara ună masti tandră, cari nu easti cu axiili di surprizi și cumăţ spectaculoase di actorie" scrie Georgiana Mușat tru revista Acoperișul di sticlă dispre filmul produs di Alien Film tru coproducție cu Polar Bear și Alien Films Entertainment. Filmul cari llia pi napandica sticlu di bana a unlui adolescent punk tru ilikia di 17 ani, tru cari aestu s’ampuliseaşti cu chirearea a vrutăllei a lui ălu ari tu distribuție pi Marc Titieni, Adrian Titieni, Ioana Bugarin, Ioana Flora, Mihaela Sîrbu, Iulian Postelnicu, Ana Radu, deadunu cu llirtatlu Constantin Drăgănescu. Ana Drăghici simneadză imaginea iara Dana Bunescu montajlu. Producătorllii a filmului sunt Iuliana Tarnovețchi și Oana Prața, iara Anda Ionescu easti producător delegatu.

 

Autoru: Corina Sabău

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2021-10-08 19:19:00
Vizualizari: 232
TiparesteTipareste