Cilăstiseri ti ună variantă tră guvernari

cilăstiseri ti ună variantă tră guvernari Clasa politică di Bucureşti easti, nica, largu di ună cearei tră criza guvernamentală. Agiocurli politiţi tră formarea a unui nău guvernu ahurhescu diznău di la zero, după ţi premierlu desemnatu, liberalu Nicolae Ciucă, spusi că ş-dipune mandatlu pi cari

 

Agiocurli politiţi tră formarea  a unui nău guvernu ahurhescu diznău di la zero, după ţi premierlu desemnatu, liberalu Nicolae Ciucă, spusi că ş-dipune mandatlu pi cari ălu lo di la prezidentulu Klaus Iohannis. Apofasea fu adoptată di conducerea-a partidului a lui, di itia că generalu tru rezervă Ciucă nu aprăftăsi s’aibă ndupămintu tru Parlamentu tră echipa executivă minoritară PNL-UDMR cari lipsea s’caftă, ñiercuri, tru plenlu a Legislativului, votlu di nvestitură. Procedural, șeflu a statlui lipseaşti s’nkisească ună nauă rundă di consultări cu partidile parlamentari, tră s’pripună unu altu potențialu premieru. 

Liderlu a PNL, premierlu interimar Florin Cîțu, zburaşti, tora, ti ună  flexibilizari a mandatlui di negociere și tăxeaşti că liberalii va s’ngăldzască tuti forţili politiţi democratiţi ditu Parlament tră s’adară ună majoritati cari s’ndrupască un guvernu cu puteri mplini. 


 

Cara vrea s’hibă nvestitu, Ciucă (54 di ani) vrea s’agiungă protlu militaru di carieră cari cumănduseaşti unu guvernu ali Românie post-comuniste. Tutunăoară alidzearea a lui avea vinită după ţi unu nău sondaj di opinie spusi că Armata şi Biserica suntu pi protili locuri tru unu top a pistipsearillei românilor. Uidisitu cu studiulu, 87% ditu elli spun că au pistusini tru Armată, 70% - tru Băsearică, 67% - tru Serviciul Român di Informaţii şi tru Academia Română. Protili fuvirseri la adresa a Românilliei suntu lugursiti di 40% ş’cama ditu apăndisitori aruşfetea şi niaxizearea a clasăllei politiţi. 


 

Media speculeadză că, tora, agiundzi s’hibă tutu cama di căuli adrarea diznău a unei aşi-număsite mari coaliţii anamisa di PNL şi PSD, cari va s-aibă controlu, aritmetic, tru Parlamentu. La alidzerli ditu andreu 2020, PSD amintă 157 di mandati di senatori şi deputaţi, PNL 134, USR 80, AUR 47, iara UDMR 30. 

Nai ma pţănu 15 di alepţă liberali, fideli a fostului a lor lider, Ludovic Orban, și niifharistusiţ di șefia al Cîțu, işiră ditu gruplu parlamentar PNL, ama și ași protili dauă formațiuni va s-aibă ună majoritati confortabilă. PSD și PNL au guvernată deadunu, după ţi, sumu numa Uniunea Social-Liberală, amintară dauă cirecuri ditu voturi la alidzerli legislative ditu 2012. 


 

Criza guvernamentală ditu aestă toamnă nu easti, spunu politologilli, andicra di un epifenomen a instabilitatillei croniţi di pe sţena politică di Bucureşti. După aprukearea tru Uniunea Europeană, pi 1 di yinaru 2007, România avu dzati prim-miniştri nvestiţi di Parlament, di stânga ică di dreapta, longevivi ică efemeri tru politică. Lă si adavgă ţinţi premieri interimari, cari girară afacerli curente după demisiile ică demiterli a aţilori di prota. Di mulţă ani, rata di pistipseari a cetăţenilor tru Parlament şi partidili politiţi easti anvărliga di dzaţi proţente. 


 

Stpsit că nu ş-exercită rolu constituţional di mediator şi dukimăsitu, tru kirolu ditu soni, nu ca ună cearei, ama ca parti a problemăllei, işişi prezidentulu Klaus Iohannis agiumsi la ună cotă di pitipseari di maş 14%, uidisitu cu aţelu ditu soni sondaj, comandat di PSD. Atea ţi deadi curayiu a partiillei AUR, opoziţia naţionalistă, s’dimăndă că nkiseaşti proţedurli tră suspendarea a lui.

 

Autoru: Bogdan Matei

Armânipsearea: Taşcu Lala

 

 
 

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2021-11-04 16:25:00
Vizualizari: 212
TiparesteTipareste