"Ti mini tini eșţă Ceaușescu", premiat la festivaluri internaționale

"ti mini tini eșţă ceaușescu", premiat la festivaluri internaționale Documentarlu “Ti mini tini eșţă Ceaușescu”, tru regia al Sebastian Mihăilescu, fu tiñisitu, tu bitisita a anlui ţi tricu, cu două premii importante - Premiile tră Nai ma bun film ditu Europa Centrală și di Est și Nai ma bună imagine...

Documentarlu “Ti mini tini eșţă Ceaușescu”, tru regia al Sebastian Mihăilescu, fu tiñisitu, tu bitisita a anlui ţi tricu, cu două premii importante - Premiile tră Nai ma bun film ditu Europa Centrală și di Est și Nai ma bună imagine (ţi ălli si cadi a directorului di imagine Barbu Bălășoiu)-, tru cadrul a Festivalui Internațional di Film Documentar Ji.hlava, cum și cu premiul tră Nai ma bun lungmetraj di debut (New Talent Award) la Festivalu DocLisboa. Juriul deadi distincția Best Central and East European Documentary „tră maniera ludică tru cari aestu xanaamintă istoria a Româniillei prit metoda reconstituirillei, analizănda tu idyiulu kiro pi aţelli cari u interpreteazdă, tru ună narațiune bazată pi auto-reflecție.”

 

Ti mini tini eșţă Ceaușescu easti un melanju experimental di documentar și ficțiune, cari mindueasti s’află motivația di dinăpoia a acțiunilor a tinirlui Nicolae Ceaușescu, aţelu ditu soni dictator român, șeflu di stat a Republicăllei Socialiste România ditu 1967 până la cădearea a regimului comunist, tru 22 di andreu 1989. Tru filmul experimental al Sebastian Mihăilescu, tineri cu ilikii anamisa di 15 și 22 di ani, ţi yin ditu medii diferite, llia parti la audiții tră rolu al Nicolae Ceaușescu tru tinireață, tu giumitatea a añiloru 1930.

 

Adolescenții pozează ca tru cadurli di arhivă, transformănda tru ficțiune un singiru di documente oficiale și acționănda născănţă contra a alantoru. Elli s’raporteadză la Nicolae Ceaușescu ași cum vrea s-raporteadza la un personaj di ficțiune, fără idei preconcepute, ambartitănda caracteristitli andicra di mirakili a loru, ditu videala a clișeelor ditu cinematografia comercială. Sebastian Mihailescu, regizorul a documentarului experimental Ti mini tini eșţă Ceaușescu.

 

“Voi s’cundilledzu că personajlu a documentarlui a meu nu ari dipu mare ligătură cu personajlu istoric Nicolae Ceaușescu. Alithiulu Nicolae Ceaușescu fu maş ca pretext, tru noima aleapsimu s’ufilisescu un personaj cari easti tru idyiulu kiro caricatural ama și iconic-iconic tru noima pi cari u avu, di exemplu, lider comunist chinez Mao Zedong dupu portretili realizate di Andy Warhol-un personaj ti cari toată lumea ș’da astădz cu părerea, aca nu știe dipu multe ti el ică nu bănă tru comunism. Tihea a mea fu că, colaborânda cu un istoric, avui acces la dosarlu di cadre al tinirului Ceaușescu, dosar ti lu avea Siguranța a Statului, serviciu secret cari funcționă tru România sum aeastă numă până tru 13 brumaru 1940. Când ani vini ideea s’adaru filmul nu cunoșteam aest dosar, minfueamu că va s’adaru unu filmu ti Nicolae Ceaușescu prezentânda-lu ca un personaj iconic, cum spuneam, un personaj pi cari nă imaginăm că-lu știm tuț, ama pi cari nu para lu cunuștem. Añi băgaiu ntribarea cari poati s’interpretează rolul a lui și nu mindueamu un tadi actor interpretânda rolu aestu.

 

 

Ași ñi vini ideea a unui portret colectiv și alepşu perioada ditu bana al Ceaușescu ninti di 1945, perioada tru cari aestu eara ilegalist și feaţi hăpsani, tră itia că ñi si păru ma ofertantă. Ni si păru ună perioadă ma ofertantă tră filmul a meu maxusu că nu avea materiale di arhivă filmate cu Ceaușescu, tu atelu kiro el nu avea importanța ţi avu ma amanatu. Provocarea fu s’recreedzu ică s’creedzu niscănti imagini cari nu există și s’lansedzu ntribarea desi tru un film cari nkiseasti si la aesta idhee poati s’aibă ună cumată di averu. Minduiiu că organizânda un casting dupu cari s’alegu interpreți cari s’aibă idyea ilikie Nicolae Ceaușescu ditu tinireață va s’hibă ună căbili ta s’mi aproliu di averu. Așa organizaiu castingul, caftaiu tineri ditu diverse medii sociale, educaț, ma puțăn educați, tiniri cari abandonara școala, cumbandonata și Ceaușescu, după patru clase, ama și oameni cari ș-dusiră ma largu studiile.

Vrui, pritu aestu casting s’vedu desi pot s’lu aflu pi tinirlu Ceaușescu, minduinda ama s’aflu și cari vrea s’hibă simiţa aţea a yinitorului dictator, a arăului, s’aflu cum și când s’alăxeaşti un om, ţi ari dinăpoia a unui om ahât di controversat.”                                                                             

Ditu distribuția a filmului fac parte actori profesioniști și neprofesioniști: Denis Duma, Dan Hudici, Ionuț Amador Motoi, Mario Sandrino Rădulescu, Mihai Topalov, Cristiana-Alexandra Gheorghe, Cristina Parancea, Alin Ilie Grigore, Zhang Florin-Zhiyuan și alții.  Producătorlli a filmului suntu Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe și Robert Fița. Documentarlu easti adratu di Wearebasca, cu agiutorlu a Centrului Național al Cinematografiei, tru colaborare cu Societatea Română di Televiziune. Sebastian Mihăilescu (n. 1983) easti absolvent a Universitatillei Naționale di Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (promoția 2013), cum și a unui master tru regie di film la idyea universitate.  Filmul a lui di absolvire, Apartament interbelic, tru zonă superbă, ultracentrală (scurtmetraj; scenariu Sebastian Mihailescu & Andrei Epure; produs di HiFilm) fu proiectat tru premieră tru 2016 la Festivalul Internațional di Film di la Locarno - Pardi di Domani Competition.

 

Autoru: Corina Sabău

Armânipsearia: Taşcu Lala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2022-01-05 17:50:00
Vizualizari: 322
TiparesteTipareste