Catandisea di securitate, zburătă tru CSAT

catandisea di securitate, zburătă tru csat CSAT analiză, București, catandisea di securitate tru zona lărdzită ali Amarea Lae şi pi flancul estic al NATO, cum şi meatrili cari voru băgari

Tru harea di membru a nai ma vărtoasă alianţe politico-militari ditu istorie, România s’hărseaşti di tuti garanţiile di securitate, cundille prezidentulu Klaus Iohannis, tu bitisita-a Consiliului Suprem di Apărari a Văsiliillei, cari analidz4 catandisea di securitate tru zona lărdzită ali Amarea Lae şi pi flancul estic al NATO, cum şi meatrili mutrinda dizvoltarea-a capacităţilor di apandisi ti anănghiserli la năile provocări a mediului di securitate. 


Actuala criză creată di Rusia nu easti maş ti Ucraina, nu easti maş ti securitatea regională la Amarea Lae şi niţi barimu maş ti securitatea europeană, că easti ti securitatea ntreglui spaţiu euroatlantic - spusi prezidentulu Klaus Iohannis. El cundille că escaladarea-a mintireaşilotu şi anvărtuşearea babageană a prezenţăllei militară rusă tru proximitatea ali Ucraină şi tru regiunea Amarea Lae zniipseaşti securitatea şi stabilitatea la nivel internaţional, ti aţea easti importantă unitatea şi solidaritatea tru cadrul NATO şi al UE. 

Feaţimu ună analiză completă a situaţiillei, inclusiv ditu punctul di videală a implicaţiilor militari, economiţi şi energhetiţi, ama şi ditu perspectiva-a migraţiillei nicontrolată, cundille prezidentulu, di adusi aminti că România ari cama di 600 di kilomeatri di sinuru comunu cu Ucraina şi lipseaşti să s’asiguripsească că easti pregătită ti itî scenariu posibil. Inclusiv pritu catandisea tru cari Moscova nu aproaki dutearea ma largu a dialoglui diplomatic, dialog cari ari un rol primordial tru detensionarea-a crizăllei, nica spusi Klaus Iohannis. 

El năpoi spusi că meatrili loate di NATO ti anvărtuşearea a prezenţăllei militară pi flancul di est easti orlea zorlea defensiv la riscurli, fuvirserli şi provocărli di securitate aflate tru creastire tru regiune

"Anvărtuşeareaa  prezenţăllei aliate pi flancul estic al NATO, inclusiv tru văsilia noastră, easti multu importantă ti stabilitatea regională, ama şi ti securitatea Alianţăllei tru ansamblul a llei şi a cetăţenilor ditu statili aliate. Indiferentu di evoluţiile actuale ditu regiune, NATO lipseaşti s-şi ţănă la nivel analtu capacitatea di discurajari şi apărari, cari să’lli da izini să-şi tiñisească hăirlăticu obiectivele orlea zorlea defensive, năpoi u spunu: maş defensive ti cari Alianţa fu thimilliusită." 

 

Tru cadrul a Consiliului Suprem di Apărari a Văsiliillei, fură apufusiti ma multi misuri importante mutrinda actuala criză di securitate, cum continuarea a demersurlor concrete ti creastirea a prezenţălleei aliate şi a Statelor Unite ali Americă pi teritoriul ali Românie ică kivernisearea-a eventualiloru dăldză di arifugaţ. 

 

Autor: Corina Cristea

Armânipsearia: Taşcu Lala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
www.rri.ro
Publicat: 2022-01-27 14:49:00
Vizualizari: 103
TiparesteTipareste