Agenda armaneasca 2016.ian.05

2016-01-08 21:03:00

Hristu SteriuVrut sots, nâ aduţim aminte că RRI u dusi ma largu traditsionala a lui anchetă di opinie di bitisita di an anamisa di ascultătorljii shi ufilisitorlji di Internet shi reţealile sutsiali din lume.

Link-uri ti agiutor