Anchetă mutrindalui evenimentili dit 10 di agustu

2018-08-22 12:52:00

Corina CristeaBucureşti, ma largu s-cafta atel'i ti au cabati tu ligatura cu evenimentili ti s-featira la mitinglu antiguvernamental dit 10 di agustu.

  • ancheta-mutrindalui-evenimentili-dit-10-di-agustu

    Ministurlu di Interni ali Romanie Carmen Dan

Link-uri ti agiutor