Ghinuieri apruchiate di la suţate, armâni, cu furn'ia a 20 an'i di emisiuni

2015-02-06 11:06:00Ază, 23 di Marţu 2011, s-umplu 20 anʹi di la prota emisiuni pi armâneaşti pitricută di la RRI di Bucureşti ti armanʹlʹi dit Balcani şi ma largu, prit undili di mesi tu ahurhită, ma amănat şi pritu undi şcurti; tu kirolu di tora pi undi şcurti.

  • ghinuieri-apruchiate-di-la-sutate-armani-cu-furnia-a-20-ani-di-emisiuni

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor