In Memoriam Hristu Candroveanu

2019-02-06 14:14:00

Aura PihaTu 5 di şcurtu Hristu cândroveanu, poet, scriitor, publicist, critic ş editor cunuscutu di tuţ armân’il’i prit lucurlu a lui nicurmatu trâ pâstrarea ş-arâspândearea a muşuteţlor ali culturâ armâneascâ umplu muşata ilichie di 8o di an’i.

  • in-memoriam-hristu-candroveanu

Link-uri ti agiutor