Independenta ali Românie după 140 di an’i

2017-05-21 18:37:00

Steliu LambruTru 9 di mai lipsea tra sa s-da apandisi la una interpelari tru Parlamentu. Tuti lucarli eara ndreapti multu museat, fu una interpelari la Senat, una la Cameara a Deputatlor, a deapoa ministrul di externe lipsea s-da apandisi a interpelărlor...

  • independenta-ali-romanie-dupa-140-di-ani

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor