Interviu COCIU CARNICIU - 74 di anj - Slobozia, România

2016-02-26 09:05:00

Taşcu Lala



“Escu faptu tu dzuua di 2 di Scurtu 1942 hoara Sarighiol, giudetlu Tulcea, pârintâli a meli suntu Carniciu Tascu si Carniciu Maria. Papanili a mei suntu Carniciu Steryiu si Carniciu Elena. Paplu a meu, Carniciu Steryiu esti un di ateli trei...

  • -interviu-cociu-carniciu---74-di-anj---slobozia-romania

    Cociu Carniciu di Slobozia, Romania pirmituseasti ti hoara Livadz si ti pareia "Steaua di Dor"

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor