Interviu cu JANI GUSO redactor sef a revistâl’ei “Fratia" di Tirana, ditu Arbinisie

2014-02-26 12:44:00

Taşcu LalaTi furn’a cǎ nâsu meslu aestu umplu ilikia di 70 di an’i.Trǎ multâl’i An’ ti Anlu Nǎu si trǎ Trǎ Multâl’i An’i câ umplusi dzuua anda ti fâtesi !

Link-uri ti agiutor