Interviu cu muzicologlu Cristian Bandu dit Ghirmanie

2015-08-25 11:25:00

Taşcu LalaInterviu cu muzicologlu C. Bandu, dit Ghirmânii, tu ligâtura cu apridutearea a cartil'ei "Armânili" di G. Weigand, deadun cu Prof. Univ. Dr. M. Bara nica si ti bana si lucurlu ti lu ari fapta C.Bandu tu Romania si Ghirmanie tu kirolu di aieri si aza

  • interviu-cu-muzicologlu-cristian-bandu-dit-ghirmanie

    Tascu Lala si Cristian Bandu tu studioulu RRI cu furnia a interviului tra apridutearea tu limba romana deadun cu prof.dr. Mariana Bara a Protlui Tom "Armanili" di G. Weigand.

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor