Interviu: Nastasia Costara dit Românie si Pero Tsatsa dit R. Macedonia

2017-05-12 18:21:00

Taşcu LalaIo tu soni va s-dzâcu haristo si a vauâ, haristo multu si la tut armân’il’i cari lu ascultâ aestu radio. Aestu radio s-avdi. S-avdi s-tu Românie, ma s-avdi s-nafoarâ di Romanie, multu largu. Asi s-cu Sia, nâ cânâscum, si an’i pari câ a s-adram multi lucri

  • interviu-nastasia-costara-dit-romanie-si-pero-tsatsa-dit-r-macedonia

Link-uri ti agiutor