Literatura armâneascâ

2013-02-07 10:23:00“Numirlu a ânvitaţloru a noştri care s-aibâ unâ idhei, ş-n'icâ s-dzâtemu, ti literatura dialectalâ, easti dipu n’icu. Aproapea ca poţ sâ-l’i misuri pi dzeadziti."

Link-uri ti agiutor