Matilda Caragiu Marioteanu

2013-08-28 11:06:00Matilda Caragiu Marioteanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti, Makedonia, Gãrtii ditu pãrintã macedo-vlahi.

Link-uri ti agiutor