Mularea, luplu şi vulpea / Platâ dupâ cum easti lucurlu

2013-10-18 10:56:00Unâ dzuâ cându vulpea imna pritu pâduri, u astâl’ie unâ mulari.

  • mularea-luplu-si-vulpea--plata-dupa-cum-easti-lucurlu

Link-uri ti agiutor