Omlu a Anlui 2017 la RRIVruts armânj, RRI u dutsi ma largu traditsionala a ljei anchetã di opinie anamisa di ascultãtori shi ufilisitorlji di Internet shi singirili sutsiali shi vã acljiamã la un nãu exercitsiu, avem nãdia di mari sinfer.

  • omlu-a-anlui-2017-la-rri

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor