Prof.dr. VASILE BARBA - Freiburg, Ghirmanie

2013-02-19 18:36:00

Taşcu LalaDomnul prof. Vasile Barba dit Germania, di la Universitatea Freiburg dit Germania lu-cunustet dit ndauã emisiun’i ti li ari adratã l’irtatlu a nostru sot Virgil Tatomir tu an’il’i di ma nãinti. Nãsu easti prezidentul a ULCA cu scamnul Freiburg tu Germania

  • profdr-vasile-barba---freiburg-ghirmanie

Link-uri ti agiutor