Protili evenimenti a stamanal'ei ti tricu

2018-04-14 19:32:00

Leyla CheamilAtel di ma nainti prezidentu ali Românie, Ion Iliescu, poati s-hiba pusputitu penal tru dosarlu ali Revoluţie anticomunista dit andreu 1989, Raportul ali Comisie Europeana tra România

  • protili-evenimenti-a-stamanalei-ti-tricu

Link-uri ti agiutor