RRI直播!

收听罗马尼亚国际广播电台直播

2015年1月29日:肯比纳-锡纳亚铅板

在布加勒斯特考古学研究所“瓦希里-普尔凡地下室存有60块刻有混杂的文字、象征和图画的,15厘米长、10厘米宽的铅板。这些铅版引起了历史和神秘爱好者很大的兴趣,他们认为这是我们的祖先达契亚人的创作。人们有关这些铅板编了许多变幻莫测的故事,对罗公众产生了相当大的反响。尽管专家反复说这些铅板创造于19世纪中叶,他们的证据没能产生太大的影响。其中的一些人说,在距布加勒斯特100公里以北,肯比纳镇挖掘的,但被认为起源于锡纳亚的铅板刻有的文字和图像是达契亚人的文字。

, 29.01.2015, 10:21

在布加勒斯特考古学研究所“瓦希里-普尔凡”地下室存有60块刻有混杂的文字、象征和图画的,15厘米长、10厘米宽的铅板。这些铅版引起了历史和神秘爱好者很大的兴趣,他们认为这是我们的祖先达契亚人的创作。人们有关这些铅板编了许多变幻莫测的故事,对罗公众产生了相当大的反响。尽管专家反复说这些铅板创造于19世纪中叶,他们的证据没能产生太大的影响。其中的一些人说,在距布加勒斯特100公里以北,肯比纳镇挖掘的,但被认为起源于锡纳亚的铅板刻有的文字和图像是达契亚人的文字。布加勒斯特“瓦希里·普尔凡”考古学研究所的考古学家拉杜·波热纳鲁介绍否认这些铅板真实性的专家提出的论据时说:“有关这些铅板有两个观点。第一个是考古学和古代历史专家维持的观点,他们大体上否决这些铅的真实性,即它们两千年前,在达契亚人时期创造的假设。第二个观点是历史和传说爱好者维持的观点,他们认为这些铅板是真实的,并试图在其基础上描写两千年前的杰特-达契亚社会。当然双方都有赞成与反对的论据。不过,依我之见,证明这些铅板是19世纪的创作的论据更有力。不久对用来制造这些铅板的金属进行的分析毫无疑问地证明这是19世纪打印机专门使用的一种铅。其次,这些铅板上的一切文字和图像介绍的内容是19世纪已经掌握的知识。与150年前相比从中并不能获得有关杰特-达契亚人的新知识。我们有关此后的发现得不到任何新的信息。然后,罗马尼亚古代历史学著名专家,尤其是瓦希里·普尔凡都了解这些铅板。在普尔凡写了他的作品时,尽管如此他并没有注意这些铅板,因为他了解它们的历史。”这些刻板是在什么文化背景下出现的呢?拉杜·波热纳鲁说:“否决它们真实性的人错误地说是假的,因为如果说一个历史文献是假的,这就意味着它是一个真实文献的副本。可是,这是19世纪在肯比纳-锡纳亚地区首创的作品,这很有可能是知识渊博的罗百科学者伯格丹·贝德里切伊库·哈什德乌的作品。他拥有做到这件事儿的经济条件和知识水平。我认为,这些铅板代表哈什德乌有关杰特-达契亚人的观念目前就已经很明显。因此,我们谈到历史时,很难考虑到这些铅板。唯一可以帮助我们的因素是其上刻有的文字,所谓的杰特-达契亚文字,这就是一种由希腊字、西里尔字、拉丁字和东方字组成的混杂的字母。当然对哈什德乌这位知识渊博的语言学家来说,将所有这些字母结合起来并不难。有人试图释读这些字,但我觉得这是一种荒谬的行径。那些文字不能构成一个真正的语言。这些铅板可能会提供的唯一新鲜事情是释读文字所转达的内容。但即使我们顺利释读这些文字,或者能够了解哈什德乌想转达的信息,考虑到19世纪中叶的知识水平,我并不认为,这对我们来说会有太大的用处。”哈什德乌为什么创造这些铅板呢?我们应对它们秉持什么态度?拉杜·波热纳鲁说:“哈什德乌并不想引人们误入歧途。实际上,他代表自己的时代,他不想伪造历史文献,也不想做恶,他大概想做一件好事。这都应该被看成是一个开明的、自知的头脑的作品,其作者渴望获得尽可能多的知识,并向大家传播这些知识。这是他表达自己的一个方式,是当代的一种时髦。我认为这并没有什么害处。唯一恶劣行径是我们试图将这种信息用来证明这是两千年前的历史文献。如果把只不过看成是一位文化人士的创作,这就很了不起。我简直不明白人们为何要说这些铅板是真实的。”

思维方式 星期二, 14 10 月 2014

2014年10月16日:齐奥塞斯库庞大的经济计划-跨山公路

...

2014年10月16日:齐奥塞斯库庞大的经济计划-跨山公路
2014年10月9日:罗马尼亚媒体的历史·1970年至1980年的大学生报刊
思维方式 星期三, 08 10 月 2014

2014年10月9日:罗马尼亚媒体的历史·1970年至1980年的大学生报刊

...

2014年10月9日:罗马尼亚媒体的历史·1970年至1980年的大学生报刊
2014年10月2日:罗马尼亚经济在卡罗尔一世的统治下
思维方式 星期三, 01 10 月 2014

2014年10月2日:罗马尼亚经济在卡罗尔一世的统治下

...

2014年10月2日:罗马尼亚经济在卡罗尔一世的统治下
2014年9月18日:罗马尼亚在第一次世界大战
思维方式 星期四, 18 9 月 2014

2014年9月18日:罗马尼亚在第一次世界大战

...

2014年9月18日:罗马尼亚在第一次世界大战
思维方式 星期五, 06 6 月 2014

2014年7月3日:阿塔纳塞·若冉(Athanase Joja)对罗马尼亚人精神面貌的素描

...

2014年7月3日:阿塔纳塞·若冉(Athanase Joja)对罗马尼亚人精神面貌的素描
思维方式 星期四, 22 5 月 2014

2014年8月28日:米哈伊·拉利亚(1896-1964)(二)

...

2014年8月28日:米哈伊·拉利亚(1896-1964)(二)
思维方式 星期四, 08 5 月 2014

2014年8月21日: 米哈伊·拉利亚(1896-1964)-罗人的交易精神和清晰的现实感

...

2014年8月21日: 米哈伊·拉利亚(1896-1964)-罗人的交易精神和清晰的现实感
思维方式 星期四, 10 4 月 2014

2014 年 7 月 17 日:康斯坦丁・诺伊卡(1909-1987)论人类精神疾病在罗马尼亚人民中的表现

...

2014 年 7 月 17 日:康斯坦丁・诺伊卡(1909-1987)论人类精神疾病在罗马尼亚人民中的表现

伙伴

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

RRI 隶属关系

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

广播/转播服务提供商

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company