Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Eveniment Top


Vizita a premierlui Victor Ponta Bruxelles

, 22.09.2012, 10:59


Premierlu român, Victor Ponta, s-andamusi, luni, Bruxelles, cu prezidentul ali Comisii Europeani, José Manuel Barosso, la maşi îndauâ dzâli dupu ţi ofiţialu european zburâ cu prezidentul Traian Băsescu di naua crizâ politicâ di Bucureşti.Adunarea avu loc tu contextlu tu cari prim-ministrul român işi luă niscânti angajamenti ţi mutrescu tin’isirea a statluui di îndreptu şi independenţa ali giustiţii. Ponta îi exiyisi a ofiţialui european că evenimentili politiţi di aestâ vearâ dit Romania furâ constituţionali şi că nu-s poati s-hibâ zborlu di unâ încercari di agudeari a statlui. Bucureştiul lipseaşti s-ascapâ di cathi dubiu mutrinda angajamentlu andicra di statlu di îndreptu, independenţa a sistemlui giudiţiar şitin’isearea a apofasilor ali Curti Constituţionali, spusi prezidentul ali Comisii Europeani. Ofiţialu european dzâsi că lipseaşti zorlea ca numânâsirli ţi va s-adarâ la cumândiseara a Parchetlui Gheneral şi ali Direcţii Naţionali Anticorupţii s-hibâ fapti ”susto/pi de-îndreptul şi limpidi” di autorităţili di Bucureşti.


Controversi mutrinda selecţia ti ipotisilii di procuror gheneral şi di şef al DNA


Bucureşti, ahurhi selecţia a procurorilor ti ipotisilii di procuror gheneral a Parchetlui anamisa di Analta Curti di Casaţii şi Giustiţii şi ti aţea di procuror şef al DNA. Mandatlu a actualui procuror gjeneral, Laura Codruţa Kovesi, expirâ tu dauâ stâmân’I, iara aţel a şeflui DNA, Daniel Morar, s-bitisi nica dit meslu Şcurtu, di atunţea el hiinda delegat di dauâ ori s-ţânâ ipotisea pânâ la numânâsirea ali vârâ altâ cumândiseari. Plenlu a Consiliului Superior ali Maghistraturi, uidisit cu atribuţiili ţi lâ lipseascu, adră publiţi critiţ mutrinda proţedura ti selecţia a procurorilor.CSM va ca pripunerili ti şefia a Parchetlui Gheneral şi a Departamentlui Naţional Anticorupţii s-hibâ adrati di Consiliu şi nu di ministrul ali Giustiţii, ca pânâ tora. Membrii CSM spun câ proţedura di selecţii adratâ di minister nu va s-hibâ limpidâ, iara niapruchiarea a candidaturilor nu poate s-hibâ contestatâ tu instanţâ, lucru ţi s-poati s-ducâ la limitarea îndreptlui la giustiţii. Tutnâoarâ, ei nu suntu mlutumiţ niţi di chirolu multu şcurtu, di maşi trei dzâli, di bâgari a candidaturilor şi a proiectului, chiro cama şcurtu di aţel reglementat ti alti ipotisi di cumândiseari. Ministrul di Giustiţii, Mona Pivniceru, dzâsi că procurorlu gheneral ali Românii şi şeflu DNA va s-hibâ bâgaţi tu ipotisi dupu nomlu cari easti tora tu vigoari şi hâbârisi că ari câftatâ deja unâ andamusi cu comisarlu european pi Giutiţii, Viviane Reding, ta sâ-şi prezintâ proiectili.


Comisia Europeanâ va s-aplică ali Românii corecţii finanţiari


Comisia Europeanâ va s-aplicâ tu Românii corecţii di turlii finanţiarâ definitivi ti ţinţi programe operaţionali dit chirolu 2007 – 2011. Apofasea yini dupu niscânti nereguli vidzuti tu proţeslu di absorbţii a pâradzlor europen’i, maxus la achiziţiili publiţi. Uidisit cu ministerlu român di Afaceri Europeani, sectoarili vizati suntu: reghional, mediu, transport şi competitivitati. Ofiţialu român mai spusi că va s-lipseascâ proiecti noi ti redirecţionarea aţilor fonduri şi exiyisi şi ţi argumenti va s-hibâ ufilisti tu achicâserli cu instituţia europeanâ, nai ma greulu dintrâ easti hiinda aţel ţi ţâni di verificarea a proiectilor. Premierlu Victor Ponta dzâsi că va s-înfiinţeadzâ la nivelu a guvernluui un grup di lucru cari sâ stabileascâ nai ma importantilii lucri ali României ti bughetlu UE tu chirolu 2014-2020 şi poziţia cu cari va-s ducâ la achicâseri.


Tu Românii, ahurhi un nău an şcolar


Cama di trei milioani di elevi român’i ahurhirâ, luni, sculia. Nai ma marea noutati a aestui an easti bâgarea ali aşi-dzâsâ clasâ zero”, unâ premierâ cari deadi cali ti moaubeţ apreasi.Aproapea vârâ 130 di n’ii di copii suntu înscrişi tu aesti clasi, ţi furâ tricuti di la grădiniţâ la învâţâmintul primar. Critiţii aliştei alâxiri spun că aestâ idei di bâgari a clasâl’ei zero tu ciclu primar fu bâgatâ tu practico fârâ s-hibâ experimentatâ şi îndreaptâ cât lipsea, lucru ţi poati s-da pisti cap un sistem sensibil ti furn’iea a alâxerilor adrati dipriunâ. Tutnâoarâ, premierlu Victor Ponta îi câftă a ministrului ali Educaţii, Ecaterina Andronescu, ca, ahurhinda cu anlu ţi va s-yinâ, sâ bagâ nâpoi la grădiniţâ clasa pregătitoari. Tot di anlu şcolar ţi va s-yinâ, absolvenţâl’ii di liţeu dit Românii va s-poatâ s-aleagâ un examen di bacalaureat cama greu, cari s-lâ dişcl’idâ calea câtâ facultati, şi unlu cama lişor cari s-îi pitreacâ direct pi pâzarea di lucru. Noaua alâxeari ţi mutreaşti sistemlu naţional di învăţământ fu apruchiatâ tu intrata a atâmânâl’ei aestâ di Senat, camerâ ţi ia apofasilii tu aestu caz. Parlamentarl’ii dit opoziţii votarâ contra, câ ţe ei spun că aestâ misurâ easti inutil şi cu tentâ politiţianistâ.


Prota ediţii a Festivalui Internaţional a Orchestrilor Radio RadiRo, adrat di Radio România.


Iubitorii di muzicâ clasicâ suntu astiptaţ, tu chirolu 23 — 29 di Ysmârciun, la prota ediţii a Festivalui Internaţional a Orchestrilor Radio RadiRo, adrat di Radio România. Orchestri avdzâti ca Orchestra “Sinfonica Nazionale della Rai”, BBC Symphony Orchestra icâ Orchestra Naţionalâ Radio dit România va s-ţânâ conţerti ti publiclu meloman. Dupu aestâ protâ ediţii, organizatorii vpr ca festivalu s-aibâ loc tu cathi an di pauzâ a ediţiilor unui cânâscut eveniment cutural – Festivalu şi Concursul Internaţional “George Enescu”.


Rezlutati ali echipilor di fotbal româneşţâ


Echipa Steaua Bucureşti debută, gioi, cu unâ remizâ tu grupa E a Ligâl’ei Europa, scor 2-2, tu deplasari, cu formaţia ghermanâ VfB Stuttgart. Tu alantu meci, cari va s-ţânâ pi 4 di Octombriu, Steaua va s-adunâ cu FC Copenhaga, echipâ cari amintă, gioi, pi terenlu a ei, cu scorlu di 2-1, mecilu cu formaţia norvegianâ Molde FK. Ti s-agiungâ tu primuveara europeanâ, Steaua Bucureşti lipseaşti s-intrâ tu clasament pi una dit protili douâ locuri a grupâl’ei E.Galatasaray.

Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024

Protestili a arugațlor ditu Românie Stâmâna ahurhi cu protestul a Bloclui Național Sindical ditu Românie ș-a aților 29 di federații afiliati...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 12.05 – 18.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024

Stâmâna Luñinatâ Criştiñilli ortodocşi, majoritari, ş-greco-catoliț ditu România suntu, nica, tu Stâmâna Luñinatâ, prota stâmânâ...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 05.05 – 11.05.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024

Ahurhirâ anyrâpserli ti alidzerli locali ditu 9 di cirișaru Ahurhirâ, stâmâna aesta, anyrâpserli ațiloru ți au naeti tu ipothisili di edili,...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 14.04 – 20.04.2024
Eveniment Top colaj 3x3
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024

România easti tu Schengen, ama… România intră, dit dzuua di 31 di marțu, tu spaţiul Schengen, ama maș cu sinurli aerieni ş-maritimi. Pi...

Nai ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 31.03 – 06.04.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024

Mutări electorali Coaliţia suțial-liberalâ ți cumândâseaști tora tu Româníi lu aleapsi pi yiaturlu Cătălin Cîrstoiu, directorlu a unlui...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 17.03 – 23.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024

Ti yiștearea a Românillei, tu Bruxelles Parlamentul Evropean apruche, gioi, unâ rezoluţíi pritu cari âlli caftâ ali Arusíi s-da nâpoi...

Ma mărli iventuri a stâmânâllei ți tricu 10.03 – 16.03.2024
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202

Congreslu a Partillei Popularâ Evropeanâ (PPE), București Cama di 2000 di delegaț ditu 40 di vâsilii, pritu cari ş-13 şefañi di statu ş-di...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 03.03 – 09.03.202
Eveniment Top Saturday, 25 May 2024

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 25.02 – 02.03.2024

Calindarea pân di mardzinâ a alidzerlor tu Româníi Protlu tur a alidzerloru prezidenţiali ditu Româníi va s-facâ tu dzuua di 15 di...

Ma mărli evenimenti a stâmânâllei ți tricu 25.02 – 02.03.2024

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company