Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Focus

Protestu
Focus 04.02.2024

Protestu

Tu unâ vâsilíi cu dimucrațíi funcționalâ ș-di tradițíi, nu lipseaști s-aibâ protestu. Nu că nu lipseaști s-facâ, ama că suțietatea lipsești s-da tuti mecanismili ti cari easti ananghi, ta s-hibâ andreapti cripărli unâ-ș-unâ ți eali s-facu.

Protestu
Diznău ti polimlu a dronilor
Focus 28.01.2024

Diznău ti polimlu a dronilor

Sâ ștíi că pulematili crescu aflarea di năi tehniț ș-materiali, acțelereadzâ anvițarea ș-discupirirli.

Diznău ti polimlu a dronilor
Davos, pirmith sh-dealihea
Focus 21.01.2024

Davos, pirmith sh-dealihea

Tu lumea politicâ ș-a ligâturlor internaționali di puteari, Davos, stațiunea ditu Alpilli elvețieñi, easti unâ andamusi a nai ma vârtoșlor oamiñi ditu politicâ, emburlichi ș-alti dumenii di simasíi.

Davos, pirmith sh-dealihea
Nai ma electorallu anu
Focus 08.01.2024

Nai ma electorallu anu

Tu Româníi, vâsilíi membrâ ali Uniuni Evropeanâ și ali NATO, sistemlu electoralu da patru turlíi di alidzeri naționali. Prota chi prota va s-facâ alidzerli locali, cându suntu alepțâ, pritu psifu universalu, dimarhilli, prezidențâlli a Consiliiloru...

Nai ma electorallu anu
Un anu di focu şi sãndzã
Focus 04.01.2024

Un anu di focu şi sãndzã

Anlu sbitiseaşti cu disvãrtearea a aţiloru dauã polimi, aţelu ditu Ucraina şi aţelu ditu Gaza.

Un anu di focu şi sãndzã
Cumitia ți u-alâxi lumea
Focus 28.12.2023

Cumitia ți u-alâxi lumea

România easti prota vâsilii dit Apirita ali Evropâ ți intră sum un reghim comunistu di turlii stalinistâ, dupâ Doilu Polimu, ş-easti ațea dit soni vãsilie ți ascâpă di el, tu ațeali dzâli dit inșita-a anlui 1989.

Cumitia ți u-alâxi lumea
Cumitia Româñã
Focus 19.12.2023

Cumitia Româñã

După 34 di añi, știm, icã ași cumu pistipsimu, ti Cumitia româñă ditu andreu 1989. Pastorul reformat maghiar Laszlo Tokes di Timișoara avea ahuhritã scutugurseascã regimul comuñist și autoritățile represive ș-propuñ s-lu avinã ditu cãsãbã. La 15 andreu 1

Cumitia Româñã
Dzua a Culturăl’ei Națională, în România
Focus 19.11.2023

Dzua a Culturăl’ei Națională, în România

La 16 brumar/noiembriu 2010, parlamentarili români adopta un proiectu di nom prin care 15 ianuariu, dzua nașterilei a poetului Mihai Eminescu, agiundzea/devenea DZua Culturălei Națională. Prima aniversare a dzuălei di 15 ianuariu su

Dzua a Culturăl’ei Națională, în România
Arifugarea-a Armeñiloru
Focus 02.10.2023

Arifugarea-a Armeñiloru

Cărvăñi tsi nu au bitisită, cu bănători armeañi, ţi stragu azvarna, ama cu oamiñi dupu elli armãtusiţ. Acă vahi va smindueşţă că easti zborlu ti cadhuri adrati tamamu tora, ama dupu strañi akicăsimu că suntu multu ma veclli.

Arifugarea-a Armeñiloru
Polimlu dronelor
Focus 10.09.2023

Polimlu dronelor

Aţeali trei amări, andămusiti tru summitlu di București, tru aestă stămână, suntu Aamarea Baltică, Aamarea Lae și Aamarea Adriatică.

Polimlu dronelor
Dinăpoia a pirdeadzloru cu spectacolu Wagner
Focus 06.08.2023

Dinăpoia a pirdeadzloru cu spectacolu Wagner

ră Africa daima eara spunearea că easti un continent defavorizat, ișit ditu mărli curente a evoluțillei contemporane.

Dinăpoia a pirdeadzloru cu spectacolu Wagner
Gheopolitica a biriketillei
Focus 23.07.2023

Gheopolitica a biriketillei

Dzălili di la nkisita-a polimlui contra ali Ucraina tricură di ţinţi suti, aproapea un an și giumitate.

Gheopolitica a biriketillei
Cadurlu a unlui summit
Focus 19.07.2023

Cadurlu a unlui summit

Zelenski şidzu dipi tru mesea di caduru cu pareia di Vilnius, neise, spun născănţă, dipu ălu diadiră di mănaru. Zelenski şidzu nanăparti, vărnu nu lu-diadi di mănadu, spun alță.

Cadurlu a unlui summit
Vă ariseaşti Wagner?
Focus 25.06.2023

Vă ariseaşti Wagner?

Imaginile a ampăturarillei armatlor greale pi geadiili ali Rusie, cătă Moscova, ş-aduţi tamam cu 24 di şcurtu 2022, dzuua cându tancurli arusești alăga pi călliurli ali Ucraină, cătă Kiev.

Vă ariseaşti Wagner?
Aoa şi 175 di añi, Revoluția!
Focus 12.06.2023

Aoa şi 175 di añi, Revoluția!

Aoa şi 175 di añi, pi un câmp di ningă localitatea Islaz, pi mealu a Dunăllei, româñilli s-adunară apăndăsinda la cllimarea-a inițiatorilor Revoluției di la 1848 ditu Muntenia.

Aoa şi 175 di añi, Revoluția!

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company