Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live
Emisiunea armâneascâ ditu 19.07.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 19.07.2024

Tru emisiunea armâneascâ di adzâ, s’da: - Hâbări dit bana româneascâ ş-internaţionalâ; - Oaspiţ la microfon: Interviu cu dna Zoe Gică, cântâtoari și dascalițâ la sculii, iu âlli anveațâ ñițlli limba și cultura armâneascâ. Ea cumândâseaști și pareia Lilici ditu Maiu, parei di ficiuriț ți gioacâ, cântâ, ama dzâcu ș-poezii ți suntu adrati tamam di dna Zoe Gică. Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 19.07.2024
parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati 19.07.2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Năulu Parlamentu Evropean ș-deadi psiflu ti prota a lui rezoluţie tu ți mutreaști andruparea umanitarâ, militarâ ș-cu pâradz ali Ucrainâ, ta s-poatâ s-pingâ ataca ali Arusie.

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Actualitati 18.07.2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

România are doi vițeprezidenţâ tu Parlamentul Evropean: Victor Negrescu (S&D) şi Nicolae Ştefănuţă (Verdzâ).

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Emisiunea armâneascâ ditu 18.07.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 18.07.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ s’da: << >> Hâbări dit bana româneascâ şi internaţionalâ <<>> Frândzâ di enciclopedie armâneascâ: Sâmtul Dimitrie Atselu Năulu << >> Bunâ-vâ ascultari!

Emisiunea armâneascâ ditu 18.07.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 17.07.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ s’da: << >> - Hâbări dit bana româneascâ şi internaţionalâ <<>> Scriitori armâñi di aeri ș-di adzâ: Cutuli Caloir << >> Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 17.07.2024

Ascultaţ RRI!

Actualitati

Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati 17.07.2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Deputaţlli româñi alâxirâ nomlu tu ți mutreaști avinarea ti vâtâmari a ursilor

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Foto: geralt / pixabay.com
Actualitati 15.07.2024

România – zñiili a căñinăllei

Chirolu nica va s’hibă cu căñină tru România. Fură băgati restricţii di urdinari  pi călliuri. Și urdinarea pi călliurli di heru fu zñiipsită.

România – zñiili a căñinăllei
Summit aniversar NATO 75 de ani (Foto: presidency.ro)
Actualitati 11.07.2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Statili membri NATO ş-loară borgea s’agiută Ucraina tră aderarea la Alianţă, Tutunăoară, fosta ripublică sovietică va s’aibă un agiutoru di dzăţ di miliardi di euro tru 2025.

Agiutoru NATO tră Ucraina
foto: TAROM
Actualitati 09.07.2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Compania TAROM simnă un acordu cu personalu navigantu ti dizvărtearea-a operaţiuñilor di azboiur tru reghimu normalu.

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Sursa foto: CNAIR
Actualitati 08.07.2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

CNAIR: Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti - Braşov, fu scoasă temporar tru contextul di ncllideari a urdinarillei pi Valea Oltului.

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Evenimentulu Topu
Eveniment Top 06.07.2024

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 30.06 – 06.07.2024

Sumar: Călinamaea alidzerloru... vini oara!/ ʺBărnulu di suflituʺ/ Evaluare Națională și Bacalaureat/ Mega-showurile estivale la startu

Ma mãrli evenimenti a stãmãnãllei ţi tricu 30.06 – 06.07.2024
Foto: AEP
Actualitati 05.07.2024

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

Partidili a suţatăllei di guvernare, PSD și PNL, dimăndară călindarea tră alidzerli cari va lu-nllidă supir-anlu electoralu 2024 ditu România, respictiv prezidențiale și parlamentare.

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari
Alidzeri tru lumi
Focus 03.07.2024

Alidzeri tru lumi

Europa comunitară tamamu ţi li bitisi alidzerli tră Parlamentul ali Uniuni Europeană.

Alidzeri tru lumi
SoundCloud Playlist
Vremea
București, RO
11:05 pm, Jul 19, 2024
temperature icon 25°C
cer senin
78 %
1013 mb
7 mph
Wind Gust: 0 mph
Clouds: 0%
Visibility: 0 km
Sunrise: 5:48 am
Sunset: 8:54 pm
Convertor valutar

Currency Converter RON/EUR: Fri, 19 Jul.

Caftâ-nâ pi Facebook!

Cultură şi adeţ armâneşti

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi 12.06.2024

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

Ghivâsiţ și ascultaț ma-nghios 3 pirmithi ditu cartea "Limba Armâneascâ ti sculia primarâ" di Iancu Ianachieschi-Vlahu ți inși tu padi tu Republica Macedonia dit Arațili, tu anlu 1997.

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Foto: pixabay.com

România – fenomeni meteo extremi

Dupâ un mes anda temperaturli s-alâxirâ di ma multi ori dinapandica, cu unu chiro cabaia arați, veara ahurhi cu tufăñi ș-temperaturi ți tricurâ di 30 di gradi Celsius tu nai ma marea parti dit Românie.

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ ali României agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

București sâ zburâ diznău ti securitati ș-apărari la Amarea Lai.

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Fu yiurtusitu, tu partea di câtâ ncheari-apiritâ ali Românie, nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Radio România Internațional

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

Ahurhiră lucrărli di construcţie la Spitalul Regional di Urgenţă Cluj-Napoca, treia unitate medicală gigant, după ateali di Craiova şi Iaşi, cari va lă hibă di hăiri a bănătorloru ditu nolgica a văsiliillei.

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

ASCULTAŢ LA CĂFTARI

Emisiunea armâneascâ ditu 16.07.2024

Emisiunea armâneascâ ditu 16.07.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ s’da: << >> - Hâbări dit bana româneascâ şi internaţionalâ <<>> România la ea acasâ: Olimpiada a sumarâsuriloru la hori << >> Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea armâneascâ ditu 16.07.2024
Emisiunea Armâneascâ ditu 15.07.2024

Emisiunea Armâneascâ ditu 15.07.2024

Tru emisiunea armânească di adzâ s’da: << >> - Hâbări dit bana româneascâ şi internaţionalâ <<>> Yișteri di folcloru armânescu: Pirmithlu Cumu s-feați Casianolu Ayiu << >> Bunâ-vâ ascultari !

Emisiunea Armâneascâ ditu 15.07.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 14.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Bairu di cănticu armănescu cu Kiru Liaku şi Custandini Stere << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 14.07.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 13.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Frăndză muzicală: cantautoru Gica Godi - Pirmithi armăneşti: Fraţlli di cruţi (II) di Hristu Cândruveanu - Frăndză muzicală: Pareia “Makedonia” << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 13.07.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 12.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Yişteri di folclor armănescu: Adetea ”Pirpiruna” - Bairu di cănticu armănescu: Corina Elena di Vreari << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 12.07.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 11.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Frăndză muzicală: Flori Costea - Scriitori armăñi di aseara şi di adză: Todi Zuca << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 11.07.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 10.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - Scriitori armăñi di aseara şi di adză: Despa Caranica Olariu << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 10.07.2024
ucra-microfon-rri-3

Emisiunea armãneascã ditu 09.07.2024

Tru emisiunea armânească di adză, s’da: << >> - Hăbări dit bana românească şi internaţională - România la ea acasă: Adunarea a poñiloru ditu gărdină << >> Bunã-vã ascultari !

Emisiunea armãneascã ditu 09.07.2024

Rubriţi di cafi stâmână

Paramithurile a Banatului Montan
Radio-Priimnare 15.12.2023

Paramithurile a Banatului Montan

Descoperim tru ediția di ază a rubricălei a noastră ună zonă încărcată di paramithuri, leghende și tradiții. Județulu Caraș-Severin, situat în s

Paramithurile a Banatului Montan
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural 24.11.2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai multe galerii din România, expoziția di la București easti bitisita a li călătorie a lei. 10 artiști vizual

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural 02.07.2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în România a lu Mircea Cărtărescu, ţel mai cunoscutulu autor român contemporan

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Teatru armânescu

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Teatru armânescu 10.01.2022

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea

(Unu udã pseftu di mãhãlã. Dãnãpoi, nandreapta unã uşi;nastãnga unã firidã. Di unã parti şi di alantã ali scenã cãti unã crivati ti...

LALI NIDA S-AMPULISEAŞTI CU STRANGHIL’I – Conu Leonida faţă cu reacţiunea
Cu Hristolu şi cruţea
Colinde armâneşti 10.01.2022

Cu Hristolu şi cruţea

Cu Hristolu şi cruţea (versuri Toma Enache / muzica Dumitru Bicu) Armâńi alâxiţ-vă că-i sârbâtoari Cu Hristolu...

Cu Hristolu şi cruţea
SECTA A MUL’ERILOR
Teatru armânescu 30.01.2017

SECTA A MUL’ERILOR

SECTA A MUL’ERILOR după Aristofan Andridzeari ti scenă : Toma...

SECTA A MUL’ERILOR
Radio România Internațional
Umor armânesc 25.01.2017

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?

Vruţ ascultâtori, vâ câlisim s-ascultaţ ma-nghios pârvulia "Câ ţe ursa nu-ari coadâ?" - apriduţeari dupu Ion...

Câ ţe ursa nu-ari coadâ?
Ascultă live

Ascultă live

23:05 - 23:39
TEATRU NAŢIONAL RADIOFONIC
Ascultă live Radio România Actualităţi
22:00 - 23:30
Teatru Național Radiofonic (Mari Spectacole)
Ascultă live Radio România Cultural
 
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
23:00 - 23:30
Français 3
Ascultă live Radio România Internaţional 1
 
Radio România Internaţional 2
Ascultă live Radio România Internaţional 2
 
Radio România Internaţional 3
Ascultă live Radio România Internaţional 3
 
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
 
Radio România Antena Satelor
Ascultă live Radio România Antena Satelor
 
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
 
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
 
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
 
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
 
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
 
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
 
Radio România Constanța FM
Ascultă live Radio România Constanța FM
 
Radio România Constanța AM
Ascultă live Radio România Constanța AM
 
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
 
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
 
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
 
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
 
Radio România Timișoara FM
Ascultă live Radio România Timișoara FM
 
Radio România Timișoara AM
Ascultă live Radio România Timișoara AM
 
Radio România Arad FM
Ascultă live Radio România Arad FM
 
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Program pentru minorități
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Program pentru minorități
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
 
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company