Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Alidzeri ș-dezinformari

Ninti di campania electoralâ ti alidzerli evroparlamentari, Comisia Evropeanâ scoasi tu padi un clip audio-video di dezinformari

Foto: AEP
Foto: AEP

, 14.05.2024, 18:21

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ actori ți suntu nafoarâ di spaţiul comunitar. Acțiunea a Bruxelles-lui yini dupâ ți, tu ahurhita a meslui mai, Comisia dișcllisi unâ anchetâ contra a singirilor suțiali Facebook ş-Instagram, ți li aflâ câbâti că nu-și tiñisirâ borgea tu lucrul contra a dezinformarillei. Tu aestâ catastisi, Executivlu UE scosi tu migdani un clip audio-video ti dezinformari, ți va s-urdinâ pi tuti canalili di presâ ditu tuti statili membri ninti di alidzerli evroparlamentari.
Cliplu di 30 di secundi âlli urnipseaști oamiñilli/ ațelli ți va s-voteadzâ s-mutreascâ cu angâtanu, s-bagâ oarâ la tuti informațiili ți li avdu tu mediile online, s-nu li llia ti tamam și s-nu pistipseascâ dipu tut ți dghivâsescu. Lipseaști s-mindueascâ că materialili video ică audio pot s-aibâ ânreghistrări ampârțâti, s-hibâ maș pi giumitati i s-hibâ falsi/psefti, ma multu tu aestu chiro anda videmu unâ crișteari multu mari a programilor di yițrâmi artifițialâ. Unâ altâ urnimie easti s-verificâ informaţiili, s-lâ bagâ oarâ şi s-mutreascâ i s-ascultâ maș informații ditu izvuri pi cari pot s-aibâ pisti, cata cum presa multu cunuscutâ, iara nu site-uri, bloguri i medii di suțializari iu ies tu migdani minduieri și zboarâ ți nu pot s-hibâ verificati.
Nu dip tu soni, țetăţeñilli evropeañi lipseaști s-afireascâ s-da ma largu informaţii ti cari nu suntu siyuri că suntu dealihea, ta s-nu agiungâ ei ișiși un trop di propagari/arâspândeari a dezinformarillei. Cliplu informativ, apridus, va s-hibâ scos ș-pi canalili mass-media dit Românie pânâ tu bitisita a meslui ș-yini tu contextul cându, tu 10 di mai, ahurheaști campania electoralâ ti alidzerli locali ş-evroparlamentari, cari, ti prota oarâ ti româñi, va s-facâ deadun tu 9 di cirișar.
Chiro di 30 di dzâli, mesajili i sloganurle cu caracter discriminatoriu, ațeali ți âlli ângâsâescu oamiñilli s-adarâ uruteț, ama și filisearea a ițido trop, formi i acţiuñi di zburari urut contra a alântor i s-acațâ âncheari pi temi relighioasi ică etniți nu suntu aprucheati. BEC âlli urnipseaști competitorlli electorali s-tiñiseascâ nomurli di arada tu ți mutreaști dizvârtearea a campanillei, s-aibâ unâ moabeti tu zigâ, tiñisitâ, dișcllisâ ş-cu hâiri şi s-afireascâ di alâxearea ș-manipularea a informaţiilor tamam ti ațea ta s-ancheadicâ arâspândearea a niscântor hâbări psefti i alti uruteț ți pot s-ancheadicâ buna dizvârteari a proțeslui electoral.
Prezidentul a Autoritatillei Electoralâ Permanentâ, Toni Greblâ, deadi tu șteari că furâ tipusiti aproapea 21 di miliuni di buletini di vot ti alidzerli evroparlamentari ş-că, tu xeani, ti prota oarâ va s-hibâ adrati cama di 900 di secţii di vot, aclo iu eali furâ câftati di țetățeñilli româñ. El dzâsi nica că româñilli pot s-mutreascâ ș-pi “Codlu di buni prăxi ti dezinformari” şi „Ghidlu ti vigllearea ș-dânâseara acţiunilor di dezinformari a alegătorlor”, documenti ți suntu pi site-urli a Biroului Electoral Țentral ş-a Autoritatillei Electoralâ Permanentâ.

Autor: Sorin Iordan
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company