Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

"SUA âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO."

Klaus Iohannis şi Joe Biden (sursa foto: presidency.ro)
Klaus Iohannis şi Joe Biden (sursa foto: presidency.ro)

, 12.05.2024, 08:23

Prezidentul american Joe Biden âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO tu aeșțâ 20 añi di anda agiumsi membrâ a Suțatâllei ş-ti rollu di lider tu reghiunea ali Amari Lai. „Astricut tuti aştiptărli”, dzâsi Biden, ți lu apruche, marțâ, la Casa Albâ, pi prezidentul Klaus Iohannis.

Pritu temili ti cari sâ zburâ furâ ș-ațeali ti mutrearea ma ghini a suțatâllei strateghicâ bilateralâ, catastisea di pi partea ditu apiritâ ali NATO ş-ațea ditu Ucraina.
„Nu pistipsescu s-aibâ parteneri NATO ți sâ-și loarâ unâ borgi ma vârtoasâ andicra di Suțata Evro-Atlanticâ cata cum feațirâ România şi Statili Uniti”, dzâsi prezidentul Biden tu dișcllidearea a andamusillei.
„Ațea ți adrămu pânâ tora ș-ți va s-adrămu ș-di aoa ș-ninti deadun va s-angreacâ multu, nu maș ti Evropa, ama ti tutâ lumea. Adratu unu lucru ti anami! Agiutorlu ți-lli lu deaditu ali Ucrainâ easti salami, esti di simasie”, cundille liderlu di la Casa Albâ.
El dzâsi nica că, tu aestâ oarâ, easti bâgat thimellu ti alanțâ 20 añi ți va s-yinâ ş-deadi asiguripseri că Statili Uniti ședu arada susto di România.
Tu arada a lui, prezidentul Iohannis scoasi tu migdani, pritu alti lucri, că România nu maș că fu aprucheatâ tu NATO ş-că easti di 20 añi unâ pirifanâ membrâ a Suțatâllei, ama putu, tu idyiul chiro, s-lucreadzâ tu ți mutreaști ligâtura bilateralâ cu Statili Uniti, ți agiumsi tutu ma vârtoasâ.
„Ti amârtii, tora, tema nai ma importanta easti s-aflămu unâ cali s-aduțemu diznău irinea tu Evropa. România da s-lucreadzâ câtu cama ghini ş-avemu rezultati ca baea buni, ama lipseaști s-aflămu călluri ta s-u anchidicămu Arusia s-amintâ polimlu cu Ucraina. Lipseaști s-himu unâ”, cundille Klaus Iohannis.

Dupâ moabețli ditu Biroulu Ovalu, prezidentul român dzâsi că zburârâ ș-ti problema a ânvârtușamillei ali apărari antiaerienâ a Ucrainâllei.
„Ș-prezidentul Biden adusi problema aesta tu moabeti ș-dzâșu că hiu dișcllisu ta sâ zburâmu ti ahtari lucru, ți va s-dzâcâ că lipseaști sâ zburăscu ș-mini, acasâ, tu CSAT, s-videmu cumu putem s-u scutemu-n capu luyuria: ți putemu s-dămu și, siyura, ți va nâ si da, câțe, dupâ minduearea a mea, ahtari lucru nu poati s-facâ, dirmi s-armânâ România fârâ apărari antiaerianâ. Mini pistipsescu că va s-aflămu unâ culai. Easti zborlu maș ti unu sistemu, easti unlu funcțional, ți va s-armânâ tu Românie, alanti suntu tu faze avansati di operaționalizari ș-di unu ahtari sistemu easti zborlu.”
Prezidentul Biden hâristusi ș-că România fu nicuchira a tâbâbiiloru di așchirladz americañi.
Autor: Eugen Coroianu
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company