Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

BNR, prognozâ pi scâdeari ti inflaţíi

BNR scâdzu dip niheamâ prognoza tu ți mutreaști evoluţia a inflaţillei di estan di la 4,8, tu brumar, la 4,7%, tora. Ti anlu ți yini, luyurserli suntu di 3,5%.

BNR, prognozâ pi scâdeari ti inflaţíi
BNR, prognozâ pi scâdeari ti inflaţíi

, 18.02.2024, 13:14

Dupâ ți tutu anlu ți tricuțâ țânu la 7% rata a toclui referințâ, acâțat tu isapi di ițido bancâ atumțea cându lâ da împrumuturi a clienţâlor – persoani fiziți i companii – Banca Țentralâ di București apufusi tu yinaru, ama ș-tora, tu șcurtu, s-țânâ idyiul livel. Scâdearea a toclui poati s-facâ mași dupâ doi meși arada di scâdeari a inflațillei, dzâsi guvernatorlu ali Bancț Naționalâ a Românillei, Mugur Isărescu. Aesta fu di 6,6% ru meslu di ma nâpoi a anlui ți tricu, ama alină tu yinaru la 7,4%, anda pârmâtiili alimentari sâ scumpirâ cu 5,6%, ațeali nialimentari cu 7,3%, iara servițiili cu 10,9%, uidisit cu datili a Institutlui Național di Statisticâ. Criștearea ditu protlu mesu a anlui 2024 nu lo pi canâ dinapandica. Fu antițipatâ di analișțâ și spusâ dapoaia di BNR: rata di cathi anu a inflațillei va s-creascâ tu yinaru și va s-ahurheascâ dapoaia preayalea ta sâ scadâ, ama tu unu ritmo ayalnicu, ma s-fâțemu biani emu cu anlu 2023, emu cu luyurserli di ma ninti, dzâțea tu ahurhita a anlui experțâlli ali Bancâ Țentralâ.


Criștearea va s-hibâ antrenatâ di fâțearea ma mari și bâgarea, tu yinaru, a niscântor taxi și-impoziti indirecti cu scupolu ta s-facâ ma vârtosu bugetlui”, dâdea tu șteari comunicatlu BNR mutrindalui apofasea di politicâ monetarâ ditu yinaru, anda scâdearea ți va s-facâ dapoaia a toclui ali inflațíi va s-aibâ ca resorturi mări factori ți țân di “efecti di thimellu dezinflaționisti ș-corecții descendenti/ți s-ducu ânghiosu a cotațiilor a materiilor primi agroalimentari ș-a cotațillei a naftâllei, cata cum ș-dinamica pi discrișteari a pâhadzloru a importurlor”.


Banca Naţionalâ a Românillei ş-actualiză pi lișoarâ scâdeari, pânâ la 4,7%, prognoza tu ți mutreaști livellu a inflaţillei tu bitisita aluștui anu ş-anticipeadzâ ti bitisita a anlui 2025 unâ valoari di 3,5 proțenti, dirmi la limita superioarâ a intervalului mutritu di BNR. Guvernatorlu Mugur Isărescu dzâsi că ari, ama, unâ seríi di factori interni ş-externi ți potu s-bagâ amprenta/vula pi evoluţia a inflaţillei, iara pritu nai ma di simasíi suntu politica fiscalâ, crișterli salariali ș-efectili a bâgarillei tu practichíi a nomlui a pensiilor, ama ş-evoluţiili ligati di ațeali dauâ conflicti militari ți s-facu tora, ditu Ucraina ș-Fâșia Gaza.


Di Bruxelles, Comisia Evropeanâ mindueaști că politica monetarâ a Românillei va s-armânâ restrictivâ estan şi-că va s-relaxeadzâ mași preaayalea, dinâoarâ cu scâdearea a presiuñloru inflaţionisti. Executivlu comunitar mindueaști că, cu tuti crișterli ți s-feațirâ tu ahurhita a anlui, di itia a criștearillei a niscântor taxi, pâhadzlli va sâ scadâ tu 2024. Uidisitu cu previziuñlli icunomiți di iarnă, scoasi tu padi gioi, executivlu comunitar s-aşteaptă, estan, la unâ crișteari icunomicâ ti România cama scâdzutâ dicum u minduia tu toamnâ, di 2,9% andicra di 3,1 procenti.Autoru: Corina Cristea


Armânipsearea: Mirela Biolan Sima

Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Foto: AEP
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

Prezidentul american Joe Biden âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO tu aeșțâ 20 añi di anda agiumsi membrâ a...

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Oaspiţ la microfonlu RRI Friday, 10 May 2024

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Tu 2024, Paștili fu yiurtusitu tu Românie tu idyea stâmânâ cu dzuua di 1 di Mai, ași că româñilli avurâ unâ vacanțâ di ndauâ dzâli....

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 02 May 2024

România tru minivacanţă

  Aprucheata aşi-număsităllei Dzuuă a Lucărlui, 1 di mai, di Paştili a ortodocşilor, confesiuni majoritară tru România, yiurtusitu tru...

România tru minivacanţă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company