Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Cetăţenie diplo trã româñilli ditu Spania

Româñilli cari bãneadzã tru Spania va s-aibã cetăţenie diplo. Aestu lucru va shibã di cãuli di estanu, după vulusearea-a akicãsearillei tru aestã noimã.

Cetăţenie diplo trã româñilli ditu Spania
Cetăţenie diplo trã româñilli ditu Spania

, 20.02.2024, 20:12


Spania easti unu di statili europeani cari nu aproaki cetăţeni diplo, aria ma maş dauă excepţii, Franţa şi Portugalia. Aşe, tru aestã oarã, cara un român va ta s-hibã cetăţeanu spaniolu lipseaşti s-aibã tiñisitã niscãnti condiţii, ama şi s’tragã mãnã di cetăţenia română – un lucru ţi custuseaşti şi ţi nu easti vrutu, cari feaţi cã numirlu a aţiloru cari feaţirã aestã jgllioatã s’hibã tu numiru ñicu, pãnã tora. Aesta tru condițiile tru cari româñilli suntu a daua comunitati ditu Spania ca mărimi, după aţea marocană: după criteriul a rezidenţãllei ţi u da statlu, neise tora suntu tu numiru vãrã 629 di ñilli di sufliti, ama niufiţialu numirlu treaţi di unã miliuni di bãnãtori.


Lucãrli va s’alãxeascã, ama pritu bãgarea tu practico a unlui lucru nkisitu tru brumaru 2022, cându fu, tru cãsãbãlu meditearanean Castellón di Plana, andamusea comună a guvernilor ali Românie şi Spanie. Atumţea s-apufusi unã cali deadunu di lucru şi comisii bilaterali cari s’bagã tu practico cetãtenia diplo trã româñilli ditu Spania — unã hãbari aprukeatã cu nãdie şi harauuã di comunitatea românească. Cetãtenia diplo easti un lucru pi cari româñilli ditu Regatlu Iberic ş-lu vrea şi lu-au cãftatã di multu kiro.


Pritu amintarea aluştui ndreptu s’elimină, prota ş-prota, obligativitatea s’tragã mãnã di cetăţenia română, ama ari şi avantaji punctuali. Ti paradigmã, româñilli va s’poatã s-aibã izini la zãnãţ şi ipotisi ditu poliţie, armată icã administraţie pi cari rezidenţãllii nu pot s’aibã tu aestã oarã, a deapoa amintarea a paşaportãllei spaniolã va lã aducã alti avantaji aluştoru, nica şi, ti paradigmã, călătoria fără viză tru Statili Unite ali Americã.


Aestu moment easti ma aproapea ca vãrnãoarã. Româñilli ditu Spania pot s’aibã, di estanu, diplo cetăţenia, spusi, luni, prezidentulu a Senatlui di București, Nicolae Ciucă, după andamasea ţi u avu cu omologlu a lui spaniol, cu furñia a vizitãllei ufiţialã faptã tu aesti dzãli tru Regatlu ali Spanie.


“Vizita tru Spania ahurhi cu unã andamasi cu omologlu Pedro Rollan Ojeda, cu cari zburãmu ti simasia ali diplomaţie parlamentarã tru ligãtura bilaterală dit vãsiliili a noastre. Deadunu putem s’aflãmu cearei comune la problemili a aţiloru dauă societăţ, di li feaţi ligãturli politiţi, comerciale şi culturale. Fui entipusitu di zboarãli tiñisiti, ahoryea, cu cari prezidentulu a Senatlui ali Spanie zburaşti ti româñilli kinduriţ aoa”, angrãpsi ufiţialu român pi un şingiru di soţializari.


Uidisitu cu prezidentulu a Senatlui, “comunitatea românească ditu Spania ari dinãpoi añi arada di experientã di lucru, easti unã resursă de tru altă calificari şi are o mentalitate occidentală”.


Textul acordului anamisa di ateali dauã vãsilii mutrinda cetãtenia diplo, fu aprukeatu di dauli pãrţã, spunu izvuri guvernamentale, iara documentul lipsea s’hibã simnatu ti şcurtu kiro, cându premierlu spaniol va s’yinã tru România.
Autoru: Corina Cristea

Apriduţearea: Taşcu Lala


Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Foto: AEP
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

Prezidentul american Joe Biden âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO tu aeșțâ 20 añi di anda agiumsi membrâ a...

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Oaspiţ la microfonlu RRI Friday, 10 May 2024

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Tu 2024, Paștili fu yiurtusitu tu Românie tu idyea stâmânâ cu dzuua di 1 di Mai, ași că româñilli avurâ unâ vacanțâ di ndauâ dzâli....

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 02 May 2024

România tru minivacanţă

  Aprucheata aşi-număsităllei Dzuuă a Lucărlui, 1 di mai, di Paştili a ortodocşilor, confesiuni majoritară tru România, yiurtusitu tru...

România tru minivacanţă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company