Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Româñilli ș-tricurâ sârbâtorli di Paști em tu vâsilii, em tu xeani.

Foto: pixabay.com
Foto: pixabay.com

, 10.05.2024, 23:32

Tu 2024, Paștili fu yiurtusitu tu Românie tu idyea stâmânâ cu dzuua di 1 di Mai, ași că româñilli avurâ unâ vacanțâ di ndauâ dzâli. Mulțâ di elli s-dusirâ tu stațiuñili montani di pi Valea a Prahovâllei. Chirolu fu bun, iara mulțâ turișțâ vrurâ sâ șeadâ nafoarâ, la terasi, anda alțâ vrurâ ta s-llea vimtu și s-priimnă tu munti. Unlu di nai cama vizitatili obiectivi turistiți fu Castelul Peleș ditu Sinaia, adratu la cumandul a protlui vâsille ali Românie, Carol I.
Dipu mulțâ româñi tricurâ Paștili mardzina di Amarea Lai, iu s-hârsirâ di un chiro ti mirachi, measi festivi și zaiafeț cu muzicâ live. Ei puturâ s-priimnâ cu barca alargu pi amari și s-mutreascâ cu mirachi câsâbălu Custanța di ndzeanâ, ditu roata panoramicâ dit portu ți s-dișcllisi diznău. Oamiñilli cama alipidaț adrarâ ș-prota scaldâ tu amari, a că apa fu arați. Maca tu stațiunea Vama Veche, turișțâlli șidzurâ pi arinâ și s-hârsirâ di atmosfera/hâvaia boemâ, tu sonu di chitarâ, tu Costinești ș-Mamaia ei s-dusirâ la festivaluri di muzicâ, iu nai ma buñilli DJ mixarâ dzuuâ ș-noapti, fârâ acumtin.
Și Bucovina ș-Maramureșul furâ pritu nai ma câftatili reghiuni ditu Românie. Turișțâlli viniți ditu vâsilii ș-ditu xeani s-hârsirâ di mânâstirli ditu nai, di adeț, ama ș-di mâcari. Oaspițlli furâ hâidipsiț di nicuchiri cu mâcări tradiționali multu nostimi. Turișțâlli s-hârsirâ ș-di priimnări nafoarâ, tu fisi, di peisaji/aynanghiu, ama nai ma multu di isihie. Niscânțâ româñi vrurâ ta s-ducâ tu Delta ali Dunâ, iu chirolu bunu âlli agiută s-hârseascâ nica ma multu și s-exploreadzâ aestâ zonâ unicâ tu Evropa, ți easti tricutâ tu patrimoniul UNESCO. Turişțâlli puturâ s-agiungâ cu barca aproapea tu tuti cohili a rezervaţillei, tamam ș-pi canali, iara ațelli ți s-diștiptarâ di tahina s-dusirâ ș-la pescuit.
Ațelli ți șidzurâ acasâ s-hârsirâ di un chiro ti mirachi ș-inșirâ s-priimnâ pritu parcuri deadun cu taifa și soțlli. Dupâ unâ masâ di Paşti multu avutâ şi, vahi, ș-ândauâ excesi culinari, terasili şi restaurantili âlli chirnisirâ oamiñilli cu mize. Vârâ 25.000 di poliţișțâ, giandarñi, poliţişțâ di la sinur, pompieri ş-oamiñi di la alti structuri furâ bâgaț pi lucru, tu vacanţa ți s-feați la yiurtusearea a Paştilui ortodoxu, ta s-hibâ duñeaua tu siguranţâ. Ei furâ la evenimentili publiți ta s-hibâ siyuri că nu va s-facâ vârâ lâiațâ di itia a câlâbâlâchillei, ama ș-ta s-âlli agiutâ cetâţeñilli, ma s-hibâ ananghi.
Dupâ spusa a MAI, pareili ți au angâtanu s-nu patâ vârâ țiva ș-ți s-himusescu s-lucreadzâ tu catastisili di piricllu, furâ aproapea di ațeali cama di 12 ñilli di locări di ancllinari la Dumnidzău, ama nu s-feați niți unâ lâiațâ.
Niscânțâ româñi aleapsirâ ti minivacanţâ destinațiili ditu xeani, nai ma câftati furâ Vâryâria, tu aradâ all inclusive, cu masa tradiţionalâ di Paşti, ș-Gârția. Feriboturile ți s-dusirâ câtâ Thassos, unâ ditu nai ma câftatili destinații, furâ amplini di româñi, ți furâ multu hârsiț di vacanța ditu nisiili gârțeșțâ.

Autor: Mihai Pelin
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company