Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Lucru deadunu ti Ucraina

Catastisea ditu Ucraina easti pi aghenda a moabețlor a ministrului român ali Apârari cu omolodzlli britanic ș-georgian, ama ș-tu mesea a moabețloru di Washington a prezidentului Klaus Iohannis cu liderlu di la Casa Albâ.

Foto: LukasJohnns / pixabay,com
Foto: LukasJohnns / pixabay,com

, 12.05.2024, 22:06

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui român, Angel Tîlvăr, ș-cu şeflu a Statlui Major ali Apărari și âlli vizită pi militarilli britaniț di la Baza Mihail Kogâlniceanu.

Ufițialul britanic zburâ ti ligâturli vârtoasi anamisa di ațeali dauâ stati, „lucurlu fârâ dânâseari” ali Românie tu NATO, ama și copuslu deadunu ti andruparea ali Ucrainâ. „Nu easti zborlu maș ti securitatea a Ucrainâllei, ama ș-ti securitatea a reghiunillei ali Amarea Lai. Lucurlu deadunu ti fâțearea ma bunâ a securitatillei la Amarea Lai easti di simasie, nu maș ti ațeali dauâ craturi, ama ș-ti tutâ reghiunea, cata cumu ș-ti tutâ lumea, ma s-acâțămu tu isapi cantitatea dipu mari di yiptu, ama ș-alanti ligâturi icunomiți ți s-facu la Amarea Lai”, dzâsi ministrul britanic ș-feați tâmbihi că 2024 easti unu anu multu importantu ti mira a polimlui anchisitu di Arusia ş-că evropeañilli au borgea ta s-u agiutâ Ucraina.

Ti catastisea di securitati reghionalâ pi fondul a polimlui di agresiuni ali Arusie tu Ucraina, ministrul român a Apărarillei zburâ, tut București, ș-cu omologlu georgian, Irakli Chikovani.

“Tu Evropa Chentralâ şi di Apiritâ, România easti unâ paradigmâ tu ma multi dumenii – di la apârarea a Partillei di Apiritâ ali NATO, la ânvârtușearea a democraţillei, a ndrepturlor a omlui ş-a statlui di ndreptu”, dzâsi, pi di altâ parti, Washington D.C., prezidentul Klaus Iohannis, anda apruche premiul Distinguished International Leadership a Consiliului Atlantic. Liderlu di București cundille că nai ma multili vâsilii soați pi Partea di Apiritâ ahurhirâ s-adarâ jgllioati trâ ninti tu criștearea a bugetilor ti Apârari ş-tu modernizarea a infrastructurillei ş-a echipamentilor militari.

“Vâsiliili a noasti avurâ capațitatea s-lucreadzâ deadunu, cu mucaeti și s-hibâ unâ forţâ vârtoasâ di descurajari contra a expansionismului arusescu ș-tu idyiul chiro armasi tu arada a axiiloru a noasti democratiți transatlantiți fundamentali”, dzâsi nica Klaus Iohannis. Elu cundille că România „fu tu prota linie pritu gairețli a llei ti agiutari ali Ucrainâ” ș-adusi aminti că, cama di 7,5 miliuni di ucraineni tricurâ sinurlu tu Românie câftândalui apanghiu, siguranţâ ş-libirâ urdinari.

“Vârâ 40 di ñilli di fciori ucraineani anveațâ tora tu sculiili româneşțâ. Miliuni di toni di asistenţâ umanitarâ tricurâ tu Ucraina pritu ş-ditu Românie. România agiută, tutnâoarâ, Ucraina s-ţânâ unâ linie icunomicâ vitalâ, dândalui axii a ligâturlor a noasti uniți și s-agiutâ trițearea a vârâ 40 di miliuni di toni di yiptu – anvârliga di 70% ditu exporturli di yiptu ucrainean, pritu porturli româneşțâ di pi Dunâ ş-di pi Amarea Lai”, dzâsi nica prezidentul Iohannis.

Iara tuti aesti gaireț „va s-ducâ ninti, câtu chiro va s-hibâ ananghi”, câțe România easti conştientâ di „rollu clleai” ți lu ari tu agiutorlu ti Ucraina ta s-azvingâ și s-aducâ irinea, „ta s-apruftuseascâ icunomic şi s-integreadzâ tu UE”, dzâsi liderlu di București.
Autor: Corina Cristea
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company