Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

NATO ș-polimlu ditu Ucraina

Câlcarea aruseascâ ditu Ucraina li gâilipseaști ma largu pi vâsiliili membri ș-pi Alianţa Nord-Atlanticâ.

NATO ș-polimlu ditu Ucraina
NATO ș-polimlu ditu Ucraina

, 12.02.2024, 23:37

1


Catastisea agiundzi s-hibâ unâ di aradâ: anda atacâ așcherea aruseascâ di invazíi cu droni porturli ucraineni di la Dunâ, Reni şi Izmail și marli câsâbă-portu Odesa, di la Amarea lai, s-da alarma ş-tu România viținâ, vâsilíi membrâ ali NATO ş-ali Uniuni Evropeanâ.Duñeaua ditu giudeţili Tulcea ș-Galați, dispârţâtâ di Ucraina di cupañia ali Dunâ, apruche, ş-tu bitisita ali stâmânâ ți tricu, mesaje RO-ALERTU, protili di aestâ turlíi ditu 2024 — deadi tu șteari Inspectoratlu ti Catastisi di Urghenţâ Delta. A oamiñlor lâ si feați tâmbihi că pot s-cadâ niscânti lucri ditu spaţiul aerian ş-lâ si dzâsi s-llia misuri ta s-afireascâ și s-apânghiseascâ, ma s-hibâ ananghi. Pi ligâturli suțiali, mulțâ oamiñi ditu aestâ nai dzâsirâ că avdzârâ plâscâneri vârtoasi ma multu chiro di oarâ.Unâ altâ turlíi di halat ș-altâ turlíi di alertâ fu faptâ, tu tutâ Alianţa Nordu-Atlanticâ, di prezidentul american di ma ninti, republicanlu Donald Trump, a curi yineari la Casa Albâ pari tutu ma siyurâ. Tamam colegañilli republicañi aluștui lu câtiyursirâ di cara omlu dzâsi că Statili Uniti nu mata lipseaști s-apărâ vâsilii aliati ți nu-și pâltescu contribuțiili la NATO.Prezidentul di ma ninti ari câtâyursitâ ș-ma ninti vâsiliili NATO cari nu hârgiuescu cabaia cu apărarea, ama tora âlli ciudusi para multu pi aliaț anda dzâsi că u angâsâeaști Arusia s-atacâ craturi ți nu-și pâltescu facturli cătâ Alianțâ. Zboarâli a lui dusirâ la câtâyurseri ditu partea a prezidentului dimocrat Joe Biden ș-a secretarlui a lui gheneral al NATO, Jens Stoltenberg, ți cundille că ahtări urnimii aduc zñíi ali securitati ali Alianţâ, thimilusitâ pi apârarea comunâ, ş-âlli bagâ tu piriclu em pi așchirladzlli americañi, em ațelli evropeñi.Media câtâyurseaști că Trump scoati tu migdani inexactu di mulțâ añi turlia cum lucreadzâ finanţarea/darea di pâradz ti NATO. Alianţa apufusi un target di 2% dit PIB ti hărgiurili militari ti cathi vâsilíi membrâ, iara nai ma multili nu atingu aestu prag. Cifra easti, ama, unâ urnimíi, nu un contractu bâgatu zorea ș-nu s-da “facturi”, iara craturli membri nu armasirâ nâpoi cu pâltearea ali contribuţíi la bugetlu comun al NATO.Tu aestu chiro, dumânicâ, nai ma năulu membru ali Alianţâ, Finlanda, şi-aleapsi un nău prezidentu, premierlu conservator di ma ninti Alexander Stubb, ți agiumsi un atlantistu cândâsit di anda aruşlli u câlcarâ/nâpâdirâ Ucraina, iara vâsilia a lui trapsi mânâ di la dețeniili postbeliți di neutralitati strictâ. Premier anamisa di 2014 şi 2015, Stubb mârtirisea că unâ ditu nai ma mărli alathusi a lui ca şef ali chivernisi di Helsinki fu s-hibâ di câbuli cu adrarea ali țentralâ nuclearâ deadun cu compania aruseascâ Rosatom.Prezidentul ali Româníi, Klaus Iohannis, âlli deadi cușia hiritimati e năului omolog finlandez. El dzâsi că așteaptâ cu “hâști s-lucrăm deadun și s-fâțemu ma vârtos parteneriatlu evropean anamisa di Româníi ș-Finlanda” şi “s-nâ apărăm axiili euro-atlantiți”.

Autor: Bogdan Matei

Armânipseara: Mirela Biolan


Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Foto: AEP
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

Prezidentul american Joe Biden âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO tu aeșțâ 20 añi di anda agiumsi membrâ a...

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Oaspiţ la microfonlu RRI Friday, 10 May 2024

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Tu 2024, Paștili fu yiurtusitu tu Românie tu idyea stâmânâ cu dzuua di 1 di Mai, ași că româñilli avurâ unâ vacanțâ di ndauâ dzâli....

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 02 May 2024

România tru minivacanţă

  Aprucheata aşi-număsităllei Dzuuă a Lucărlui, 1 di mai, di Paştili a ortodocşilor, confesiuni majoritară tru România, yiurtusitu tru...

România tru minivacanţă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company