Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Proiectu di nomu ti berli energizanti

Tu România, vindearea a berilor energizanti câtâ minori va s-hibâ pidipsitâ, uidisitu cu unu proiectu di nomu aprucheatu di Udălu a Deputaţlor ți easti forlu ți apufuseaști.

Foto: pixabay.com
Foto: pixabay.com

și , 22.02.2024, 15:54

Cu 238 di psifuri/voturi “ti”, unul “contra” ş-12 abţineri, proiectul di nomu ți va ta s-dânâseascâ efectili a consumlui di beri energizanti ș-nu mata lâ da izini a minorloru s-ancupârâ ahtări beri, fu aprucheatu, marţâ, di plenlu a Udălui a Deputaţlor di București. Easti unâ inițiativâ ți șidzu la Senat ma mult dicât vreamu, dzâți suțial-dimocratlu Alfred Simonis, prezidentul interimar a udălui inferior. Uidisitu cu spusa  a lui: “tora ari provi salami, studii, ama ş-moabeț ți li avumu cu suțatili di pârinţâ, di dascali, ONG-uri gâilipsiti di aestu fenomenu, di iu s-veadi că ari multi ahtări beri energizanti ți suntu biuti “cu litri” di fciori tu sculii i nafoara a loru, iara ahtari lucru âlli ducunduseaști a sânâtatillei a lor”.

Alfred Simonis, ațelu ți anchisi proiectul dzâsi: “Nu fu lișoru ta sduțemu pânâ di capu aestâ alumtâ cu unâ industrii para multu profitabilâ ș-multu avutâ. Ñi lliau borgea, stâmâna alantâ, s-apruchemu ș-nomlu pritu cari s-nu mata s-da izini s-lâ hibâ vinduti ţiyărli electroniți a minorloru ș-vâ asiguripsescu că tu chirolu ți yini, câtu ma ayoñea, nu va s-aibâ izini niți la pocherli electroniți ditu mărli câsâbadz, ama ș-tu ñițļi și-n hori.” 

 

Proiectul di nomu bagâ pi aradâ dânâsearea a vinderilor câtâ minori di beri energizanti  tu instituţii di anvițari, instituţíi di sânâtati i ti viglleari spețialâ a niscântoru oamiñi cu len turlii di lângori. Aesti beri energizanti au soi di soi di carbohidraţ, vitamini, minerali, cu dauâ i ma multi substanţi cata cumu suntu cafeina, taurina, carnitina, guarana ş-alţi compuşi cu efectu di crișteari a activitatillei a sistemlui nervos țentral. Niscânțâ tiniri au ș-muritâ anda biurâ ahtăti lucri, cundille deputata USR Diana Stoica: “INSP nâ da multi studii. Va vâ dghivâsescu ândauâ efecte arali, cata cum suntu: cripări cu somnulu, stări di anxietati, crișteara a tensiunillei arterialâ, diabet, moarti dinapandica.”

 

Efectili ti șcurtu ș-lungu chiro a beriloru energizanti âlli ducundusescu ali dezvoltari mușatâ ș-funcţională a truplui, dzâsi ti Radio România ș-prof. univ. dr. Mihaela Bălgrădean, di la Spitalul Clinic di Urghenţâ ti Cilimeañi “Marie Curie”: “Unu organismu reacţioneadzâ cușia anda intrâ tu organismu unâ substanţâ di nafoarâ şi ș-adarâ unâ turlíi di metabolismu ți âlli ducunduseaști a dezvoltarillei normalâ a organismului. Aesti beri energizanti, di cari zburâmu adzâ, agudescu funcţionalitatea normalâ a organismului.

 

Proiectul bagâ girime/ghizai ti operatorilli icunomiț ți calcâ nomlu pânâ di 30.000 di lei (vârâ 6000 di evradz), dupâ câtu greu easti lucurlu. Atumțea cându nomlu easti câlcatu diznău, siyura că activitatea a ducheanillei/restaurantului va s-hibâ dânâsitâ ti unu chiro.

 

Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Foto: AEP
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

Prezidentul american Joe Biden âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO tu aeșțâ 20 añi di anda agiumsi membrâ a...

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Oaspiţ la microfonlu RRI Friday, 10 May 2024

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Tu 2024, Paștili fu yiurtusitu tu Românie tu idyea stâmânâ cu dzuua di 1 di Mai, ași că româñilli avurâ unâ vacanțâ di ndauâ dzâli....

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 02 May 2024

România tru minivacanţă

  Aprucheata aşi-număsităllei Dzuuă a Lucărlui, 1 di mai, di Paştili a ortodocşilor, confesiuni majoritară tru România, yiurtusitu tru...

România tru minivacanţă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company