Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

România intrâ tu campanie electoralâ

Tu Românii, viniri, ahurheaști ufițial campania electoralâ ti alidzerli locali ș-evroparlamentari, iara tu xeani va s-hibâ ândreapti, ti prota oarâ, cama di nauâ suti di secţii di votari.

www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta

, 13.05.2024, 22:36

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi, consilieri locali ş-giudeţeani. Viniri ahurheaști ufițialu campania ti alidzerlli locali ş-evroparlamentari ditu 9 di cirișaru. Maca ti scrutinlu evropean țetâţeñilli româñi pot s-voteadzâ iuțido tu vâsilii ică tu xeani, ti ațel local pot s-voteadzâ maș tu secţiili di cari țânu, iu au adresa ti totna i ațea iu shedu ti un chiro.

Candidaturli ti alidzerli locali armasi definitivi va s-hibâ scoasi tu padi ș-bâgati la sediili a birourlor electorali giudeţeani, la sediul a Biroului Electoral Țentral, ama ş-pi site-lu a Autoritatillei Electoralâ Permanentâ. Dupâ tipusearea a buletinilor di vot, un di eali va s-hibâ faptu publicu, ta s-anveațâ țetăţeñilli cu eali şi s-lâ bagâ oarâ a competitorloru politiți ti cari opteazâ şi, ași, sâ știbâ ghini cu cari voteadzâ – exiyisi prezidentul ali Autoritati Electoralâ Permanentâ, Toni Greblâ.

Ta s-hibâ lucârli ma limbidz, el dzâsi ș-cum va s-poatâ sâ-și voteadzâ oamiñilli ațelli ți-lli voru, di cara tu dzuua a scrutinlui va s-hibâ la adresa di domiciliu i la adresa di reşedinţâ:
“Țetâţeñilli româñi cu domiciliul tu vâsilii va s-voteadzâ maș la secţia di votari di cari țânu – ti alidzerli locali. Ti țetâţeñilli care au reşedinţa tu altu loc di ațelu iu suntu ânscrişi pi listili electorali permanenti, pot s-voteadzâ maș cara reşedinţa, viza di flotantu, ta s-achicâseascâ tutâ duñeaua, fu adratâ cu 60 di dzâli ninti di dzuua di 9 di cirișar.”

Ațelli ți va s-yinâ s-voteadzâ tu dzuua di 9 di cirișar, va s-aproachi ținți buletini di vot – patru ti alepțâlli locali ş-un buletin ti lista ică candidatlu independentu ti alidzerli evroparlamentari şi, cata cumu s-feați ș-la scrutinili di ma ninti, un spețialist IT va s-mutreascâ cu angâtan buletinili prezentati, ta s-nu aibâ canâ riscu di vot multiplu, dirmi s-voteadzâ vârâ di ma multi ori.

Toni Greblâ exiyisi că, ti alidzerli evroparlamentari, ațea ți easti nău easti andridzeara a 900 di secţii di votari tu xeani ti tuț româñilli cu ndrept di vot:
”Ti alidzerli evroparlamentari ari maș unâ circumscripţie electoralâ, la livelul a vâsilillei ş-maș unâ listâ di candidaţ ti alidzerli evroparlamentari ti cathi competitor politic. Dirmi ari un buletin di vot ți easti idyealui em ti țetăţeñilli cari voteadzâ tu Românie, em ti ațelli ți voteadzâ tu xeani, fâr s-hibâ acâțatâ tu isapi adresa. Ațea ți angreacâ easti s-hibâ țetăţeñi româñi cu ndreptu di vot.”

Toni Greblâ zburâ ș-ti afişajlu / posterli electoral(i), dzâcândalui că nitiñisearea a nomurlor va s-ducâ la pideapsea a ților ți suntu câbâti. Ș- Comisia Evropeanâ anchisi unâ campanie di anvițari a țetăţeañilor cu riscurili a dezinformarillei ş-a turlielli cum putem s-alumtăm contra a llei. Ma multu, unâ nauâ frândzâ di internet lâ da acțes a oamiñilor la tuti informaţiili di cari au ananghi ta s-voteadzâ.

Autor: Mihai Pelin
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company