Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

România ndrupaști politica NATO a porțặloru dișcllisi

România ndrupaști susto politica-a Uşilor Dișcllisi și lugurseaști că aderarea ali Suedie cundilleadzâ că uşa NATO armâni dișcllisặ iarapoi deadunu himu cama vặrtoși.

, 13.03.2024, 21:34

Tru unặ andamasi disvặrtitặ tu un kiro arați şi cu pluinâ, hlambura ali Suedie, agiumtâ 32-lu cratu membru ali NATO, fu alinatặ, luni ti prặndzu, la sediul di Bruxelles ali Alianţặ Nord-Atlanticặ. Easti bitisita a calillei tu imnaticlu di aproapea doi ani aliștei vặsilie scandinavặ, cari, după aproapea 200 di añi di neutralitate şi nealiniere militară, și spusi, tru mai 2022, deadunu cu Finlanda, naetea ta s’intrâ tru organizaţia euroatlanticâ după aputrusearea aruseascâ tru Ucraina. Finlanda ș-lu bâgâ tu practico protlu scupo, după ți Turchia şi, deapoa, Ungaria, s-ncuntrarâ ti aderarea ali Suedie. Tra sâ-și da accțeptul, Ankara câftâ și ari loatâ angajamenti susto di câtâ Stockholm mutrindalui combâtearea-a terorismului, iarapoi, pânu tru soni, și Budapesta, cari vârnâoarâ nu spusi ncuntrari limbidâ andicra di aderarea ali Suedie, vulusi protocolu di aderari a vâsiliillei scandinavâ.

 

Aderarea ali Suedie la NATO easti un evenimentu ”istoric” şi cundilleadzâ maxutarcu câ prezidentulu rus Vladimir Putin “alâtusi” cu minduita-a lui ta s-u-slgheascâ Alianţa, spusi secretarlu ghenearal al NATO, Jens Stoltenberg. ”Atumțea cându prezidentulu Putin nkisi invazia (tru Ucraina) aoa și ndoi añi, el minduita ti ma pțânâ Alianță şi cama multu control tu skinâratlu a vițiñiloru a lui. El vrea s-u-aspargâ Ucraina ca stat suvearan, ama nu u scoasi mbuveti aestâ minduitâ. Alianța easti ma mari şi ma vârtoasâ, aderarea ali Suedie u-anvârtușeadzâ NATO şi fați ma salami ansamblu ali Alianţâ”, spusi Stoltenberg tru unâ conferinţă di presă comună cu premierlu suedez Ulf Kristersson, la sediul di Bruxelles al organizaţie.

”Easti unâ victorie ti libertate”, cundillea, la Washington, premierlu suedez, după ți âlli deadi a secretarlui di stat american Antony Blinken documentili ufițiali di aderari, Statele Unite hiindalui depozitarlu a Tratatlui Atlanticului di Nord, vulusitu tru capitala SUA tru anlu 1949.

 

București, Ministerul Afacerilor Externe salutâ aderarea ali Suedie la NATO pritu dipunearea, la 7 di marțu, a instrumentului di ratificari la Departamentul di Stat ali SUA. Pritu aderarea la NATO, Suedia easti ma vârtoasâ şi ma sigura, iarapoi Alianţa ma anvârtușitâ, lugurseaști Bucureştiul, cari nâpoi spuni că România ndrupaști susto Politica a Uşilor Dișcllisi ali Alianţâ.

 

La sediul MApN s’țânu, luni, ceremonia di alinari pi catargu hlamburili ali Suedie, Românie şi NATO, tru prezenţa a ministrului Angel Tîlvăr şi a mbasadoarâllei Regatlui ali Suedie tru România, Therese Hyditu. “Deadunu himu ma vârtoși. Tru harea di membru, Suedia va s’agiutâ isa-isa emu lucârli di politicâ și apofasili ali Alianţâ, emu anvârtușearea a foețâloru aliate. Nâulu aliat aduți la measa NATO unâ askeri vârtoasâ şi ghini ndreaptâ ama şi unâ industrie di apărare babageanâ”, nica cundille  easti ananghi şi di meatri pritu cari s’tallei irușea ali Arusie, a deapoa aderarea ali Suedie la Alianţa Nord-Atlantică, deadunu cu Finlanda, va va s’aducâ mari contribtu  ti catastisea integrată di apărari şi discurajare pi flancul estic, asigurândalui coerenţă şi unitate di la Amarea Baltică pânâ la Amarea Lae.”

Autoru: Corina Cristea

Apriduţearea: Taşcu Lala

Ceremonia militară de arborare a drapelelor Suediei, României şi NATO la sediul MApN (sursă foto:facebook.com/angel.tilvar.oficial@Laurențiu Turoi)

Teremonia militară di alinari hlamburili ali Suedie, României şi NATO la sediul MApN (sursă foto:facebook.com/angel.tilvar.oficial@Laurențiu Turoi)

Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 20 May 2024

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru...

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca
România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Foto: AEP
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
www.facebook.com/AutoritateaElectoralaPermanenta
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA

Prezidentul american Joe Biden âlli hâristusi ali Românie ti borgea ți ș-u lo andicra di NATO tu aeșțâ 20 añi di anda agiumsi membrâ a...

Andamusea a prezidențâloru ali Românie şi SUA
Oaspiţ la microfonlu RRI Friday, 10 May 2024

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști

Tu 2024, Paștili fu yiurtusitu tu Românie tu idyea stâmânâ cu dzuua di 1 di Mai, ași că româñilli avurâ unâ vacanțâ di ndauâ dzâli....

Cum ș-tricurâ româñilli vacanța di Paști
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 02 May 2024

România tru minivacanţă

  Aprucheata aşi-număsităllei Dzuuă a Lucărlui, 1 di mai, di Paştili a ortodocşilor, confesiuni majoritară tru România, yiurtusitu tru...

România tru minivacanţă

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company